Herum

Navnet

Herum. Udt. hé`rømm. ― Herum 1578. 1593. 1600.1/1. 1616. Heerum 1723.

Den opr. Form lader sig ikke bestemme af Mangel paa Oplysninger fra MA. En rimelig Formodning kan være, at vi her have det ikke sjeldne Navn Heiðareimr, hvis 1ste Led er Gen. af heiðr f., hvorom se Indl. S. 53. Mest bekjendt er dette Navn som Sognenavn ved Larvik, nu Hedrum.

Brukere

Stillau [på] Herum ( - 1611 - 1637 - )

Stillau er nevnt som bruker av Herum i Ås fra 1611 til 1637.

Ellef [på] Herum ( - 1626 - 1627 - )

Ellef er nevnt som bruker av Herum i Ås fra 1626 til 1627.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Herum Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 219
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Herum Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 58
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Anamit 4 Rix daller aff [hver av] diße effterschreffne Bønder i Aaeß prestegielld [Erich Berg, Olluff Sløenestad, Gulldbrand Querstad, Stelloff Herimb og Thorckill Skinderøed] Som aff deris Mißforstand haffuer dømptt en domb Jmellem Thomis Thoerdru J Aaeßß sogen Och Siffuer Braattoe J Kruuir sogen Anlangende noget Odellsgoeds, Huillcken derris domb siden aff Laugmanden ehr felldt och Vnderdømpt, Huor fore Jeg Vnderdanigst paa kong Mayts Nadigste och goede behoug Sampt och paa Welb: Her Stathollders gode behoug, Med samme Bønder haffuer affßonidt Och dj aff yderste formuffue haffuer Vdgiffuet. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ dr aff Stelluff Herrimb i Aaß Prestegield aff Herrimb saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid ½ dr aff Stelleff Herrimb i Aaß Prestegield aff Herrimb saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit 6 ½ dr 10 ß 2 alb aff Lauridtz Børsembsrøed i Aaß Sogenn for hannd stach Eilluff Herrimb i Armenn med ehnn Kniff. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid ½ dr aff Stelleff Herrimb i Aaß Prestegield aff Horrimb saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.