Rommerud

Navnet

Rommerud. Udt. ró`mmeru. ― Rumbæruth DN. X 186 c. 1470. Rummerud Reg. 145, 1429. Rommerudt 1578. Romerudt 1593. 1600.1/1. 1616. Rommerud 1723.

Efter Formen i DN. X 186 der rigtignok som kommende fra en saa sen Kilde ikke kan agtes for ganske paalidelig, skulde Stammen i 1ste Led være rumb-. Til denne findes der ogsaa Spor i et Par andre Navne: Rømmen i Løiten, i en geistlig Jordebog fra 16de Aarh. skr. Rymbene, og Rimbereid i Fitje. Kan hænge sammen med det af Ross fra Søndhordland anførte Rymb m., lang og lav Jord- eller Grusryg.

Brukere

Anders Sørensøn ( - 1608 - 1623)

Anders er nevnt som bruker av Rommerud i Frogn fra 1608 til 1623.

Hans Bårdsøn (1623 - 1629)

Hans er nevnt som bruker av Rommerud i Frogn fra 1623 til 1629.

Ole Paulsøn (1629 - 1649 - )

Ole er nevnt som bruker av Rommerud i Frogn fra 1629 til 1649.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Rommerud Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 374
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Rommerud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 78
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Annammid ½ dr aff Annders Rommerud i Fronne Sogenn i Holdinng aff ½ pd. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1611-12 Annammid ½ dr aff Anders Romerud i Fronne Sogen i Holldinng aff ½ pd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1611 - 1/5 1612, datert 15. april 1613.
5/7 1615 Fogderegnskap Follo 1614-15 Annammid ½ dr aff Anders Romerud i Fronne Sogen i Holldinngh aff ½ pundtt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1614 - 1/5 1615, datert 5. juli 1615.
28/6 1618 Fogderegnskap Follo 1617-18 Annammid ½ dr aff Annders Rommerudt i Fronne Sogen i Holldinngh aff ½ punnd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1617 - 1/5 1618, datert 28. juni 1618.
2/5 1621 Fogderegnskap Follo 1620-1621 Annammid ½ dr aff Anders Rommerudt i Fronnesogenn i Holldinng aff ½ pund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1620 - 1/5 1621, datert 2. mai 1621.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Anamit 20 Rix daller aff Hans Baardßen aff en gaard nemblich Rommerud i Froen Annex Som affgangen Anders schriffuer Vdj føerige Aainger haffuer brugt thill Affuell Vnder Froen aff 1 schippund Sallt croenegoeds i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Anamit 12 ½ Rix daller aff Hans Baardßen Vdj Affsoning for hand sloeg Knud Siffuerød i Aaeß prestegielld med jtt troxe paa hans Øye Och der fore haffuer bøedt och giffuet Thuende gange Otte Ørtuge och 13 & Søelff. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
3/5 1625 Fogderegnskap Follo 1624-1625 Anamit 2 dr aff Hans Rømmerud i Aaß Sogenn Vdj Vy dighed for thuennde schidsferd hannd iche Ville giøre Welb Thage Vettes Thiennere och denn Sorennschriffuer. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 3. mai 1625.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 1 dr aff Hanns Rommerud i Aaß Sogenn i holldinng aff 1 pund salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit 18 dr aff Olluff Pouelsen aff Rommerøed i Aaß Sougenn aff 1 pund salt till Konng Maiest i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.