Bjørke

Navnet

Bjørke søndre og nordre. Udt. bjø`rke. ― a Birki (nordre) RB. 126. Birki RB. 243. Birke St. 12. Bercke 1578. Biercke 1593. 1600.1/1, 1/1. Bierche (2 Gaarde, den ene kaldet nordre) 1723.

Birki n., Sted, bevoxet med Birk. Er her, som paa fl. St., ved uregelret Udvikling gaaet over til Bjørke (se Indl. S. 44); regelmæssig skulde det nu have havt Udtalen Børke.

Brukere

Iver [på] Bjørke ( - 1635 - 1637 - )

Iver er nevnt som bruker av Bjørke i Kråkstad fra 1635 til 1637.

Søren [på] Bjørke ( - 1632 - 1640 - )

Søren er nevnt som bruker av Bjørke i Kråkstad fra 1632 til 1640.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Bjørke Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 63
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Bjørke Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 31
13/5 1633 Fogderegnskap Follo 1632-1633 Anamit ½ dr aff Søffren Bierche i Krogstad Prestegield for hand iche møtte Hiembsteffne Marritte Findstad hannem Steffnt haffde. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1632 - 1/5 1633, datert 13. mai 1633.
13/5 1633 Fogderegnskap Follo 1632-1633 Anamit 1 dr aff forne Søffrenn Bierche och Karen Jffuers daatter i Krogstad Prestegield for de iche møtte Hiembsteffne Olluff Koelstad dennem med steffnt haffde. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1632 - 1/5 1633, datert 13. mai 1633.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Jffuer Bierche i Krogstaed Prestegield er 1635 oppført med 1 ½ linsp Mell i Herrestaed og 1 ½ linsp Mell i Merre. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Søffrenn Bierch i Krogstaed Prestegield er 1635 oppført med 17 linsp Mell i Bierch. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Jffuer Bierke i Krogstaed Prestegield er 1636 oppført med 1 ½ Linsp Mell i Herrestaed og 1 ½ Linsp Mell i Merre. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Søffrenn Biercke i Krogstaed Prestegield er 1636 oppført med 17 Linsp Mell i Biercke. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
4/5 1636 Fogderegnskap Follo 1635-1636 Wii Effterschreffne Christopher Bøller, Olluff Wang, Elleff Sigtun, Olluff Frognehr, Thorre Haldstad Och Peder Heebech, ædsourne laurettismend Vdj Krogstad Prestegield, paa Follug, Ghøhr her med Witterligtt, Att Anno Christii 1634 dend 14. Octobris, hafuer vie epthermeltte Gaardens thilliggende, Grandgifueligenn Besigted Och forfahred, Epthersom ehn partt af Almuenn her Sammesteds veed derris Wnderdaugste Supplication Thill Seeniste Almindelige herredage, Som holdtis vdj Christiania, for Kong: May: Wahr Allernaadigste herris Velschichede høiguiße Raad och Commisarier hafuer Ahndraged, huorledis Michell Christensenn formaals Kong: May: fouged her paa Follug, schall hafue sig vnderstaaed, Och vden Nogenn Beføielige Rett, Sampt Sexs Vuillige Mends Taxering, denom ehn Vseduaanlige Leding paalagtt, Och Vdj hans Ofuerleuerede Jordboug, Thill hans eptermande, Dittlof Wrang, førige Kong: may: Fouged ibid: schall hafue Jndførdt, Som de iche Thillforne af derris Gaarder schall hafue Contribuerit. Ej heller Bemeltte gaarder, att wehre goede faare, forn: paalagde leding Att kunde Thaalle eller Vdgifue, dog hiid Jndtill hafuer Vehrede for Aarsagede samme Nye paalagde leding, Aarligen att Vdgifue, L. Paa huilchen derris supplication de Vnderdanigste Thill Resolution hafuer Ehrlangede, af Velbemeltte Commisarier Att de udi leilighed schulle remiteris och henstellis Thill Sexs mend, Och dend Souren schrifuer, Som epther lougenn Bemeltte Supplicerendis Gaarder Gaandgi fueligenn schulle Besiegte, och denum for Thilbørlige leding Taxere, ferdom iche Thillforne hafuer Vehrede Sexs mend paa Samme Jorder, da Eptherdie Ehrfahris, at samme paa Vrgerende leding, iche Befindis af Sexs mend att Vehre paalagtt, hafuer Vie epther Vorris Jdtzige fouged, Ehrlig Vel Acht och forstandig Carll Hans Pedersenn, hans Ahnordning, Vdj hans eigenn, Sampt Vorris Sourenn schrifuer Rasmus Michelsens Ofueruerelße, Welbemeltte commisariers Strengheds Och Velbiurdigheds Goede Commendation, Och paa Vorris Jdtzige Gunstige høie Øfrigheds fromheds Goede Behaug, af yderste fliid eptherkommed ut Sequitur. Krogstad Prestegield: Engh: Som Thomis paaboer, Vdj Michell Christensens Bestallings Thiid, schall Wehre paalagtt, Videre leding, end Seduaanligtt hafuer Wehred. Jtt halft pund Smøhr, Och formedelst gaardens Ringe VdRast, med schoug och March, Ehr Samme Gaards leding Blefuen for Ringed, Otte march Smøhr. Dernest hafuer Vie epther for: Kong: Mays: fouged Hans Pedersens Ahnmoedning, Epthermeltte Ødegaarder, Med des thilligende VdRast och Lunder, Grandgifueligenn Beseett, Och denum for leding Opsatt, Epthersom de iche Thillfornn Befindis for nogen leding att Vehre Taxerit, huorfaare de nu her epther Aarligenn schall contribuere Och leding Vsgifue Thill høigbemeltte Kong: May: Som Eptherfølger, L. Ødegaarder: Stumnehr: Som Gregers Paaboer, Ehr paalagtt herepther att Bøhr Vdgifue J Leding, Jtt halft Bismehrpund miell, threj march Smør, och ehn alb: Lybsch. Sennerud: Som Gunder ehr Boende, Ehr Opsatt Vdj Leding, att Vdgifue, Jtt halft Bismehrpund miell, thoe March Smøhr, Och ehn alb: Lybsch. Beltued: Som Oluf ehr Boesidende, Bøhr herepther att Vdgifue, Vdj leding af samme Ødegaard, Jtt halft Bismehrpund miell, thoe march Smøhr, Och ehn alb: Lybsch. Anno ut Supra, dend ib. Eiusdem, Vahre Vie Eptherschrefne Sexs mend, Nemlig Elef Sigtun, Oluf Frognehr, Rolf Holdt, Biøhrnn Jaher, Sørenn Bierche, Och Mogens Opsall, Laurettismend her Sammesteds, Epther lige forbemeltte Goede Mands Ahnordning och Thilladelse, paa Eptherschrefne Gaarder, Och denum Vdj forberørtte Maader, med fliide Besiegted, Sampt med Bemeltte Condition denum for ledings Taxerit Som Eptherfølgehr, Aspher: Som Hans ehr Boende, Ehr Jligemaade Blefuen forhøied, Wdj leding, Wiidere end thillfornn, half Anded linspund Miell, Och epther flitig Grandschning och Besechtelse, Befindis samme gaard, Gandsche Ringe med des thilligende Lunder, huorfaare samme gaards leding, ehr forRinged Jtt Linspund Miell. Aspher: Som Mogens och Elline paaboehr, Skall Af Michell Christensenn Vehre paasatt, Viidere end Seduaanligtt, J halft linspund miell, huilched Vie hafuer EhrAchtd for Billigtt att kunde clasere. Att Vie paa for: Gaarder Vehrede hafuer, Och denum epther Billighed for leding Raxerit, Epthersom forschrefuitt Staar, des thill Vindisbiurd Vndertrøchte Vorris Signetter, hoes forbemeltte Souren schrifuer Rasmus Michellsens forseigling. Actum Anno die et ut Supra RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1635 - 1/5 1636, datert 4. mai 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Jffuer Bierche i Krogstad Prestegield er 1636 oppført med 1 ½ lispd miel i Herrestad og 1 ½ lispd miel i Merie. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Søffrenn Bierche i Krogstad Prestegield er 1636 oppført med 17 lispd miel i Bierche. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Jffuer Biercke i Krogstad Prestegield er 1637 oppført med 3 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Søffrenn Biercke i Krogstad Prestegield er 1637 oppført med 17 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Søffrenn Bierche i Krogstaed Prestegield er 1637 oppført med 17 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
../11 1637 Båtsmannsskatt 1638 Søffrenn Bierche i Krogstad Prestegield er 1638 oppført med 17 lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1637-1638, datert november 1637.
12/10 1638 Båtsmannsskatt 1638-1639 Søffrenn Bierche i Krogstad Prestegield er 1639 oppført med 17 lispd. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1638-1639, datert 12. oktober 1638.
1/4 1640 Båtsmannsskatt 1640 Søffrenn Bierche i Krogstad Prestegield er 1640 oppført med 17 lispd. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1639-1640, datert 1. april 1640.