Kolstad

Navnet

Kaalstad. Udt. k?:`#sta. ― i Kaalstadum DN. V 305, 1403 RB. 124 s. i Kalstadum Reg. 46, 1408-9. a Kkaalstavdvm, Kalstad, Kaalstad DN. X 124, 1434 Kolstadt St. 11. 1578. Koldstad 1593. Kolstadt 1600.1/4. 1616. Kaalstad 1723.

Paa Grund af den stadige Skrivemaade med a eller aa i MA. kan det ikke antages, at 1ste Led er Mandsnavnet Kolr, som det ellers laa n?rmest at t?nke paa her; lignende Forhold findes ogsaa ved GN. 12 i Frogn. Jeg tror, at 1ste Led i disse Navne er Mandsnavnet Kalfr, ved hvilket der ogsaa findes andre Grunde til at formode, at det tildels har v?ret udtalt med o eller ?; det ikke sjeldne Mandsnavn Kolfr er saaledes h?ist sandsynlig samme Navn (jfr. Bd. I S. 40), og Kolsaas paa Leinstranden skrives i ">AB. 41. 59 Kalfsas.

Brukere

Ole [på] Kolstad ( - 1632 - 1635 - )

Ole er nevnt som bruker av Kolstad i Kråkstad fra 1632 til 1635.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Kålstad Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 69
1999 Rygh, Akershus Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Kaalstad Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 32
13/5 1633 Fogderegnskap Follo 1632-1633 Anamit 1 dr aff forne Søffrenn Bierche och Karen Jffuers daatter i Krogstad Prestegield for de iche møtte Hiembsteffne Olluff Koelstad dennem med steffnt haffde. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1632 - 1/5 1633, datert 13. mai 1633.
18/4 1635 Fogderegnskap Follo 1634-1635 Anamit 2 dr aff Thoere Nes och Olluff Koelstad i Krogstad Prestegield for schrilerie met huer anden. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1634 - 1/5 1635, datert 18. april 1635.