Alby

Navnet

Alby. Udt. a´lleby. ― Adalby (Akk.) DN. V 248, 1389 Adhalby (Akk.) DN. V 304, 1403 RB. 223. Albye St. 38 b. 1578. 1593. 1599. 1603.1/1.

Aðalbýr, Hovedgaarden. Navnet tyder paa, at Gaarden engang langt tilbage i Tiden har gjældt for Hovedbruget i en udstykket gammel Gaard, ― maaske fordi dens Huse stod paa den oprindelige Gaardstomt. Samme Navn findes paa Øen Veierland i Stokke; jfr. ogsaa Aðaldalr, nu Adal (urigtigt Augedal) i Borre.

Brukere

Erik [på] Alby ( - 1557 - )

Erik er nevnt som bruker av Alby fra 1557 til 1557.

Inge [på] Alby ( - 1560 - )

Inge er nevnt som bruker av Alby fra 1560 til 1560.

Ulvhild [på] Alby ( - 1603 - 1617)

Ulvhild er nevnt som bruker av Alby fra 1603 til 1617. Siden kildene ikke oppgir navn på brukerne så tidlig er det usikkert når hun ble bruker av gården. Antagelig er hun en enke etter en tidligere bruker. Etterfølgeren Laurits har som Ulvhild en eierpart i Alby sag på Moss, noe som skulle tilsi at det er et familieforhold her. Mest sannsynlig er at han er enten sønn, stesønn eller svigersønn av Ulvhild.

Lars [på] Alby (1617 - 1649 - )

Lars er nevnt som bruker av Alby fra 1617 til 1649.

Bent Olsøn ( - 1656 - 1663 - )

Bent er nevnt som bruker av Alby fra 1650 til 1663. Han hadde tidligere vært strandsitter på Moss.

Lars Bentsøn ( - 1680 - 1710 - )

Laurits var bruker av Alby fra 1680 til 1710.

Helge Mikkelsøn ( - 1702 - )

Helge var bruker av Alby på Jeløy fra 1702 til 1702.

Michel Helgesøn ( - )

Sønn av Helge Mikkelsøn og Kirsten på Støtvik

Michel var bruker av Alby 1711 og er da benevnt som vognløytnant.

Gunder Torgersøn ( - 1743)

b. 17. februar 1743 i Moss.

Sønn av Torger Helgesøn på Tollefsrød

Gift med Margrethe Willadsdatter ( - 1741)

b. 6. desember 1741 i Moss.

Barn:

Gunder var bruker av Alby 1723. Han kjøpte Alby 1727 på tvangsauksjon. Ved hustruens død 1755 arvet sønnen Willads 1/3-part og datteren Ingeborg 1/6-part, mens han selv satt igjen med 1/2-part. Sønnen Willads kjøpte både Gunders og Ingeborgs andel ved skjøte datert 26. januar 1756.

Willads Gundersøn ( - 1756 - 1801 - )

Sønn av Gunder Torgersøn på Alby

Gift 15. mai 1756 i Moss med Karen Nilsdatter ( - )

Datter av Nils Kase

Barn:

Willads overtok Alby fra faren 26. januar 1756 og var selveier på Alby.

Hans Arvesøn (1806 - 1855)

Sønn av Arve Hanssøn og Anne Kristine Iversdatter på Lunder i Svindal

Gift 1830 med Karen Johanne Johannesdatter (1803 - )

Datter av Johannes Johnsøn og Else på Hvitsten i Hobøl

Hans overtok Lunder i Svindal 1829 etter farens død. I 1837 kjøpte han en part i Mosseros i Våler. I 1848 kjøpte han Alby og flyttet dit.

Peder A. Agerholt ( - )

Gift med Karen Johanne Johannesdatter (1803 - )

Enke etter Hans Arvesøn på Alby

Peder giftet seg med enken og overtok på det viset Alby. I 1857 var han også eier av en part i Mosseros som Hans Arvesen hadde kjøpt i 1837.

Tjenestefolk

Anders Sørensøn ( - 1623 - 1628 - )

Anders er nevnt som tjenestedreng på Alby fra 1623 til 1628.

Ole [på] Alby ( - 1629 - )

Ole er nevnt som tjenestedreng på Alby fra 1629 til 1629.

Christen Torsøn ( - 1801 - )

Christen er nevnt som tjenestefolk på Alby fra 1801 til 1801.

Maren Olsdatter ( - 1801 - )

Maren er nevnt som tjenestefolk på Alby fra 1801 til 1801.

Marte Gundersdatter ( - 1801 - )

Marte er nevnt som tjenestefolk på Alby fra 1801 til 1801.

Husmenn

Lars Ditlefsøn ( - 1801 - )

Lars er nevnt som husmann på Alby fra 1801 til 1801.

Simen Fredriksøn ( - 1801 - )

Simen er nevnt som husmann på Alby fra 1801 til 1801.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Alby Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Hobøl, side 353
30/4 1611 Fogderegnskap Moss 1610-1611 Bøtelagt for manglende malmkjørsel til Akershus: Wluild Albye - 1 dr. SAO, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611
1612 Knektepenger 1612 Wlduild Alby betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 17/6 til 15/7 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
1612 Knektepenger 1612 Ulvild Alby betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 12/8 til 9/9 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
1612 Knektepenger 1612 Ulvild Alby betaler 1 rd i knekteskatt for perioden 7/10 til 4/11 1612. RA, RK, Lensregnskap, Knektepenger: Verne Kloster len, 17/6 - 4/11 1612.
30/4 1612 Fogderegnskap 1611-1612 Annammit aff Wluilld Albye aff femb huder Y forne gaard Daller 2 ½ dr. RA, RK, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1611 - 1/5 1612.
6/5 1615 Fogderegnskap 1614-1615 Annammit til halling aff Wlduild Albye som schylder Aarlig 5 huder cronegodtz gaff Pennge 2 ½ dr. RA, RK, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1614 - 1/5 1615.
17/4 1617 Bygningsskatt Påske 1617 Vllduilld Alby betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1617. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1617, datert 17. april 1617.
1618 Bygningsskatt Påske 1618 Lauris Alby betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Verne Kloster len, Bygningsskatt Påske 1618, udatert.
12/5 1618 Fogderegnskap 1617-1618 Annammit aff Lauritz Alby aff Albye som schylder till K:M: 5 huder Aarlig gaff Penninge 20 ½ dr (dvs første tage). RA, RK, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1617 - 1/5 1618.
1618 Landskatt Martini 1618 Lauris Albye betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
7/12 1620 Bygningsskatt 1620 Laurits Alby betaler 60 sk i bygningsskatt for 1620. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt 1620, datert 7. desember 1620.
1620 Bygningsskatt 1620 Lauridtz Allbye i Rygge Sogenn betaler 60 ß i Bygningsskatt 1620 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Verne kloster len, Påske 1620, udatert.
12/12 1620 Landskatt Martini 1620 Laurs Alby betaler 1 rd som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
14/11 1623 Landskatt 1623 Lauridtz Alby i Rygge sogenn betaler 1 daller i landskatt 1623 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.
14/11 1623 Landskatt 1623 Anders Søffrenßen paa Alby i Rygge sogenn betaler ½ daller i landskatt 1623 som Thienneste drenng for fuld Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.
24/4 1624 Bygningsskatt Påske 1624 Laurits Allbye betaler 60 sk i bygningsskatt for 1624. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1624, datert 24. april 1624.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Laurids Alby betaler 5 ort som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Annders i Alby betaler 2 ½ ort som Thienniste drenge for fuld Lønn i landskatt 1624. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
8/5 1625 Bygningsskatt Påske 1625 Lauridtz Alby betaler 30 sk i bygningsskatt for fullgård i 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Påske 1625, datert 8. mai 1625.
1625 Landskatt Martini 1625 Laurids Albye betaler 1625 1 rd 1 ort som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1626 Landskatt pinse 1626 Laurids Alby i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1626 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert.
28/4 1627 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1626 og Påske 1627 Lauritz Albye betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1626-1627, datert 28. april 1627.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Lauridz Alby betaler 1 ½ daler i landskatt for fullgård i jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
13/5 1627 Fogderegnskap Moss fogderi 1626-1627 Annammid 2 ½ dr aff Lauritzs Albye wdj Thridie aars holldningh aff forne gaard Albye i Rygge Sogenn Skyllder aarligen till Kong: Mayts: 5 Huuder. RA, RK, Fogderegnskap, Moss fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. mai 1627
12/11 1627 Landskatt 1627 Lauritz Albye i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1627 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 4 terminer 1627, datert 12. november 1627.
./7 1628 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Laurits Albye betaler ½ rd i garnisonsskatt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-28, datert ??. juli 1628.
1628 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1627 og Påske 1628 Lauritz Albye betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1627-1628, udatert.
12/5 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Lauridz Albye i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Fastelavn 1628, datert 12. mai 1628.
Ellingård 31/10 1628 Riksarkivets diplomsamling Jakob Tronvika, Kristoffer Helgerød, Peder Kubberød, Amund Orkerød, Peder Reier, Anders Rød, Jens Odderød og Laurits Alby, Erland Kase og Oluf Tronvika på vegne av seg selv og sin mor Ingrid Refsnes gjør vitterlig at de etter krav fra Jens Bjelke til Austrått angir hvilke rettigheter de har i Dorte Juels, Jens Bjelkes svigermor, gods i Søndre og Mellom Tronvika på Jeløya. De inngår avtale med Jens Bjelke om bruk av saltkjelen. Medutstedt av Peder Lauridssøn og Jens Kristenssøn, rådmenn i Fredrikstad. (Jakob Tronvik, Christoffer Helgerød, Peder Kubberød, Amund Orkerød, Peder Reier, Anders Rød, Jens Odderød, Lars Alby, Erland Kase, Ole Halvorsøn Tronvik, Ingrid Refsnes, Jens Bjelke, Dorte Juel, Peder Larssøn, Jens Christensøn, Guttorm Bentsøn) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tronvik i Moss, 31. oktober 1628.
2/2 1629 Landskatt påske og juli 1628 Lauridzs Albye i Rygge Sogenn betaler 4 ½ dr 13 ½ ß i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629.
2/2 1629 Landskatt påske og juli 1628 Annders hoes Lauridz Albye i Rygge Sogen betaler 1 ort i landskatt 1628 som Thieneste dreng for halff Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629.
12/4 1630 Garnisonsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Laurits Alby betaler ½ rd i garnisonsskatt 1628. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Garnisonsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-29, datert 12. april 1630.
12/11 1629 Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 Lauridz Albye betaler 3 rd i landskatt for fullgård i 1628. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og påske 1629, datert 12. november 1629.
27/9 1629 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1628 og Påske 1629 Lauritz Albye betaler 60 sk i bygningsskatt for fullgård i 1629. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Bygningsskatt Mikkelsmesse og Påske 1628-1629, datert 27. september 1629.
30/4 1630 Landskatt 1629 Lauritz Albye i Rygge Sogenn betaler 2 dr i landskatt 1629 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630.
30/4 1630 Landskatt 1629 Oluff hoes Lauridz Alby i Rygge Sogen betaler 3 ort i landskatt 1629 som Thieneste dreng for halff Lønn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630.
28/2 1630 Kvegskatt 1628-1630 Lauridz Albye betaler ½ rd i kvegskatt for fullgård 1630. RA, RK, Lensregnskap, Kvegskatt: Verne Kloster, 1/5 1628 - 1/5 1630, datert 28. februar 1630.
1630 Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Lauritz Alby betaler 2 rd som leilendingsbonde i landskatt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630.
28/12 1631 Landskatt 1631 Lauridz Albye i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1631 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
12/4 1633 Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633 Lauritz Alby betaler 60 sk i bygningsskatt 1632 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Mikkelsmesse 1632 og Påske 1633, datert 12. april 1633.
14/12 1632 Landskatt Martini 1632 Lauridtz Albye betaler 2 dr i landskatt for fullgård i 1632. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1632, datert 14. desember 1632.
12/12 1633 Landskatt Martini 1633 Lauritz Albye betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1633. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1633, datert 12. desember 1633.
1634 Bygningsskatt 1634 Lauritz Albye betaler 60 sk i bygningsskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt 1634, udatert.
8/11 1634 Landskatt 1634 Lauritz Albye i Ryge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1634, datert 8. november 1634.
20/1 1636 Landskatt 1635 Laurids Albye i Rygge Prestegield betaler 1 dr i landskatt 1635 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636.
24/4 1636 Båtmannsskatt 1636 Laurens Albye betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1636, datert 24. april 1636.
1/5 1636 Fogderegnskap Moss 1635-1636 Annammid 2 ½ dr aff Lauridtzs Albye i Rygge Sogenn i Holldinngh aff 5 Huuder. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Moss fogderi, 1/5 1635 - 1/5 1636, datert 1. mai 1636.
20/6 1636 Bygningsskatt Påske 1636 Lauridtz Albye betaler 60 sk i bygningsskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Påske 1636, datert 20. juni 1636.
24/6 1636 Kapellanskatt 1636 Laurenz Albye betaler 16 sk i kapellanskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kapellanskatt 1636, datert 24. juni 1636.
28/1 1637 Landskatt 1636 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
24/4 1637 Båtmannsskatt 1637 Lauridtz Albye betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1637, datert 24. april 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Lauridtz Albye i Rygge Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.
8/3 1638 Båtmannsskatt 1638 Lauridtz Albye betaler ½ rd i båtsmannsskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Båtmannsskatt 1638, datert 8. mars 1638.
8/7 1638 Landskatt jonsok 1638 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler ½ dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1638, datert 8. juli 1638.
28/11 1638 Landskatt mikkelsmesse 1638 Lauridz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1638, datert 28. november 1638.
1/5 1639 Fogderegnskap Moss 1638-1639 Annammid 2 ½ dr aff Lauridtzs Albye i Rygge Sogenn i Holldinngh aff 5 huuder till Cronen. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Moss fogderi, 1/5 1638 - 1/5 1639, datert 1. mai 1639.
12/5 1639 Landskatt påske 1638 Lauridz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1638 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1638, datert 12. mai 1639.
13/5 1639 Bygningsskatt Påske 1639 Lauritz Alby betaler 60 sk i bygningsskatt for full-gård. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Bygningsskatt Påske 1639, datert 13. mai 1639.
14/5 1639 Båtsmannsskatt 1639 Lauridz Albye i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1639 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1639, datert 14. mai 1639.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 1 ½ dr i landskatt 1639 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
24/6 1640 Båtsmannsskatt 1640 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1640, datert 24. juni 1640.
6/11 1640 Landskatt mikkelsmesse 1640 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1640, datert 6. november 1640.
16/4 1641 Landskatt martini 1640 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1640 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1640, datert 16. april 1641.
16/4 1641 Landskatt fastelavn 1641 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1641, datert 16. april 1641.
12/6 1641 Båtsmannsskatt 1641 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1641, datert 12. juni 1641.
29/10 1641 Landskatt mikkelsmesse 1641 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1641, datert 29. oktober 1641.
28/12 1641 Landskatt jul 1641 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1641 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1641, datert 28. desember 1641.
7/3 1642 Landskatt fastelavn 1642 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1642, datert 7. mars 1642.
1/5 1642 Fogderegnskap 1641-1642 Annammidt 2 ½ dr aff Lauridtz Albye i Rygge Soegenn i Holldinngh aff 5 Huuder till Cronen. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Moss fogderi, 1641-1642, datert 1. mai 1642.
24/7 1642 Landskatt jonsok 1642 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1642, datert 24. julj 1642.
6/5 1642 Båtsmannsskatt 1642 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1642, datert 6. mai 1642.
3/2 1643 Landskatt martini 1642 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1642 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1642, datert 3. februar 1643.
4/4 1643 Båtsmannsskatt 1643 Lauritz Albye i Rygge Sogen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1643, datert 4. april 1643.
26/6 1643 Landskatt jonsok 1643 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 1 dr i landskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1643, datert 26. juni 1643.
8/2 1643 Landskatt martini 1643 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 2 dr i landskatt 1643 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1643, datert 8. februar 1643.
30/10 1644 Landskatt påske 1644 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 2 dr i landskatt 1644 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1644, datert 30. oktober 1644.
6/3 1645 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1644 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 12 dr i kontribusjonsskatt 1644 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1644, datert 6. mars 1645.
29/4 1645 Fogderegnskap 1644-45 Annammid 3 ½ dr aff Laueridtz Albye i Rygge Sogenn i Holldinngh 1645 aff 5 huder. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Moss fogderi, 1644-1645, datert 29. april 1645.
6/3 1646 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1645 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 12 dr i kontribusjonsskatt 1645 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1645, datert 6. mars 1646.
1645 Koppskatt Olsok 1645 Lauridtz Albye skatter for seg selv, 2 drenge, 2 piger - 1 ort 16 sk. RA, RK, Lensregnskap, Koppskatt: Verne Kloster, Olsok 1645, udatert.
1646 Kontribusjonsskatt jul 1646 Lauritz Albye i Rygge Sogen betaler 5 dr i kontribusjonsskatt 1646 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jul 1646, udatert.
1646 Kontribusjonsskatt jul 1646 Brev datert 13. juli 1646 fra Oleff Halduorsøn, Lauris Alby, Peder Orckerød, Guttorm Ericksøn, Christoffer Hansøn och Kønick Haagensøn på deres egne og deres medbrødres vegne til stattholderen, hvor de ber om at sagene på Moss blir vurdert og taksert på nytt. Vurderingen er de villige til å betale selv. Påmerking fra stattholder Hannibal Sehested att en slik vurdering skal utføres, datert Akershus 15. juli 1646 RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jul 1646, udatert.
1647 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1647 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 7 ½ dr i kontribusjonsskatt 1647 for fullgård av 2 ½ schippd Kronne goedtz. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1640, udatert.
14/4 1648 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1648 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 7 ½ dr i kontribusjonsskatt 1648 for fullgård av 2 ½ schippd Crone goedtz. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1648, datert 14. april 1648.
14/4 1649 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1649 Lauridtz Albye i Rygge Sogen betaler 4 dr i kontribusjonsskatt 1649 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1649, datert 14. april 1649.
14/4 1650 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1650 Bendt Albye i Rygge Soggenn betaler 0 dr i kontribusjonsskatt 1650 for fullgård Thill Kommer Handtz Exelent: Welb: her Stadhoelder. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1650, datert 14. april 1650.
Dilling 8/11 1653 Riksarkivets diplomsamling Hans Jørgenssøn, sorenskriver i Rygge og Våler sogn, samt 6 lagrettemenn avsier dom på Dilling tingstue. Jakob Ingvadssøn, sorenskriver i Onsøy len, møtte på vegne av Jens Bjelke til Austrått med stevning over Karen Kase, Anders Fuglevik, Sven sagmester på sin hustrus vegne, Anders Kase, Jakob Hanssøn, Ingeborg Erlandsdatter og Oluf Refsnes med sin hustru angående en sak om saltverket ved Tronvika. Framlagt stattholderstevning datert Akershus 20. november [oktober] 1653, kontrakt mellom Jens Bjelke og brukerne av Tronvika datert Ellingård 31. oktober 1628, en antegnelse på omkoostningene som er brukt på stevnemålet datert Ellingård 7. november 1653, Jens Bjelkes skriftlige innlegg datert Ellingård 6. november 1653, Karen Kases supplikk til Jens Bjelke datert Moss 17. august 1653 med Jens Bjelkes svar datert Sande 20. august 1653, Karen Kases supplikk til Jens Bjelke datert 26. august 1653 med Jens Bjelkes svar datert Sande 27. august 1653, Hans Bentssøns skriftlige innlegg datert Moss 8. november 1653. (Hans Jørgensøn, Jakob Ingvorsøn, Jens Bjelke, Karen Pedersdatter Kase, Anders Fuglevik, Svend sagmester, Anders Kase, Jakob Hanssøn, Ingeborg Erlandsdatter, Ole Halvorsøn Refsnes, Hans Bentsøn, Christoffer Opstad, Tommes Røer, Helge Rosnes, Jens Otterstad, Christoffer Balke, Jon Otterstad, fogd Hans Kjellsøn, bondelensmann Jakob Bakke, stattholder Gregers Krabbe, sal Erland Kase, Jakob Ingvordsøn, Jakob Tronvik, Peder Kubberød, Christoffer Helgerød, Amund Orkerød, Anders Rød, Jens Odderød, Peder Reier, Lars Alby, Erland Kase, Ole Tronvik, Ingrid Refsnes, Dorte Juel, Guttorm Bentsøn Grimsrød, fogd Jakob Rasch, Henrik Ramberg, Hans Christoffersøn Kase) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (II), Privatarkiv 327, Tronvik i Moss, 8. november 1653.
1656 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656 Bendt Albye betaler 0 rd i kontribusjonsskatt 1656 siden Kronen er eier. RA, RK, Lensregnskap, Verne Kloster Len, Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1656, udatert.
./5 1660 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1660 Bendt Albye betaler 12 rd i kontribusjonsskatt til De Marselier for 5 Huder med bøksel i Alby i 1660. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Kontribusjon, Sehestedgodset i Verne Kloster, Jonsok og Mikkelsmesse 1660, datert mai 1660.
1661 Leilendingsskatt 1661 Bent var leilending 1661. RA, Stiftamtstueregnskaper, Leilendingskatt: Marselisgods, Verne Kloster, 1661.
1662 Leilendingsskatt 1662 Bent var leilending 1662. RA, Stiftamtstueregnskaper, Leilendingskatt: Marselisgods, Verne Kloster, 1662.
23/10 1663 Tiendemanntall 1663 Bent var oppsitter på Alby 1663 og betalte tiendeskatt. RA, Stiftsamtstueregnskaper, Tiendemantall: Moss og Verne Kloster, 23. oktober 1663.
1/7 1663 Leilendingsskatt og rytterskatt 1663 Bent var leilending 1663. RA, Stiftsamtstueregnskaper, Leilendingskatt og rytterskatt: Verne Kloster, 1. juli 1663.
Kristiania 12/9 1702 Riksarkivets diplomsamling Regning for varer til oberst (Frantz Wilhelm von) Følkersam 1702. [Frans Wilhelm von Følkersam, korporal Helge Alby, Henning Bøy, kommerseråd Gjord Anderssøn] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (I), Privatarkiv 327, Evje i Rygge, 12. september 1702.
8/6 1756 Pantebok Moss fogderi 2-66 Skjøte av 26/1 tinglyst 8/6 1756 fra Gunder Torgersen og Hans Samuelsen til Willads Gundersen på deres andeler i Alby. SAO, Moss sorenskriveri, Pantebok Moss 2, side 67
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Willads Gundersen, 77 år, Huusbonde, Begge i 1te ægteskab, Bonde og Gaardebruger RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Karen Nielsdatter, 69 år, Hans kone, Begge i 1te ægteskab RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Magrethe Willadsdatter, 43 år, deres Datter, Enke af 1te ægteskab RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Ole Christophersen, 24 år, Hendes Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Willads Christophersen, 16 år, Hendes Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Niels Christophersen, 13 år, Hendes Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Elen Christophersdatter, 23 år, Hendes Børn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Christen Thorsen, 22 år, Tienestefolk, ugivt, National Soldat RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Maren Olsdatter, 30 år, Tienestefolk, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Marthe Gunnorsdatter, 38 år, Tienestefolk, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Elen Magrethe Christophersdatter, 79 år, Logerende, Enke af 1te ægteskab RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Lars Ditlowsen, 77 år, Mand, Enkemand af 1te ægteskab, Huusmand med jord RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Ingebor Larsdatter, 31 år, Hans Datter, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Simon Friderichsen, 45 år, Mand, Begge i 1te ægteskab, Huusmand med jord RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Inger Larsdatter, 40 år, Hans kone, Begge i 1te ægteskab RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801
1/2 1801 Folketelling 1801 Gieløen No 3 - Alby: Friderich Simonsen, 21 år, deres Barn, ugivt RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Radeth en forstad til Moss, datert 1. februar 1801