Første Brevik sag

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh.

Sagmestere

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Brevik sag 1 Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side ?
6/3 1603 Landskatt Martini 1603 Her Niells paa Waalle och hanns medbrødere aff enn ßaug Kaldis Breduig betaler 2 rd i grunnskatt i landskatt 1603, Annamitt ßex thøltter Bordt for denn thiende delle. Huer thølltt ßoldt for 3 march er 4 ½ rd. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1603, datert 6. mars 1603.7
1618 Landskatt Martini 1618 Annammitt aff en saug Her Niels paa Walle och bemelte affgangen Jens Nielßens Børn Bruger Kaldis Breduig saugen i Grundschatt penge 1 ½ rd 1 ort 3 ß i landskatt 1618 som er aff de to partter i samme saug. Den tredie partt bruger Welb Olluff Galde. Er schorett paa samme Saug de tuende partter Bord 16 tylt, der aff tilkomir Kong M den tiende partt som ehr 1 ½ tylt 1 bord, Er penge 4 ½ ort 6 ß 1 alb. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Gudmund som skier paa Breduig Saugenn betaler ½ dr i landskatt 1620. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Annammitt aff enn saug kaldis Breduig Saugenn Som Jenns Nielßønns arffuinger Bruger i Grundskatt peninge 2 rd i landskatt 1620. Er Skorenn paa Samme Saug 40 thølther deller, der aff thillkommer Konng Majs denn thiende partt Som Er 4 thølther, Huer thøltt Beregnede 3 ortt, Er peninge 3 dr. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
14/11 1621 Ødegårdsskatt 1621 Brynnild Saugmester som Schier paa Breuig Saug och Olle Hagenmsøn i brug haffuer betaler ½ dr i ødegårdsskatt 1621 som Saugmester paa Maas. RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Verne Kloster len, Martini 1621, datert 14. november 1621.
14/11 1621 Ødegårdsskatt 1621 Annammitt 2 daller i ødegårdsskatt 1621 aff Jenns Nielsøns arffuinger aff Breuig Saug paa Maas. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 tylltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Verne Kloster len, Martini 1621, datert 14. november 1621.
14/11 1623 Landskatt 1623 Annammitt 2 daller i landskatt 1623 aff enn Saug kaldis Bræuig Saug Som Oluff Haagensen bruger. Samt 1 ½ dr 16 ß for derpaa ehr Skorenn 24 tylltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Brynild saugmester som schier paa Breuig Saug betaler 2 ½ ort i landskatt 1624. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Annammitt aff en Saug kaldis Bræuig som Oluff Hagensen paa Mos bruger, wdj grundschatt penndinge 2 ½ rd i landskatt 1624. Er Skorrenn paa samme Saug 30 tyldter deller, der aff tilkommer Kong Maitt denn Ottinde part, Som er 3 ½ tyldt 2 bord, huer thyldt Beregnidt for 3 ort, Ehr penndinge 2 ½ dr 1 ort. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
5/9 1626 Ødegårdsskatt Jonsok 1625 Annammitt aff en Saug kaldis Breuig Saugenn wdj grundschatt peninge 2 rd i ødegårdsskatt 1625. Er schorrenn Paa Samme Saug 30 thøltter deller, der aff thill kommer Konng Mays denn thiende delle, Som er 3 thøltter, Er wdj peninge 2 dr 1 ort. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Skatt av ødegårdsmenn, husmenn, kverner, sager, m.m. Jonsok 1625, datert 5. september 1626.
5/9 1626 Ødegårdsskatt Jonsok 1625 Brynnild som schier paa Breuig Saugenn betaler ½ ort i ødegårdsskatt 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Skatt av ødegårdsmenn, husmenn, kverner, sager, m.m. Jonsok 1625, datert 5. september 1626.
1625 Landskatt Martini 1625 Brynild Saugmester som schier paa Breuig Saug betaler 30 ß i landskatt 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1625 Landskatt Martini 1625 Ahnnamid aff en Saug kaldis anden Bræuig Saug som Hanß Jnguorß och Hanß medbrødre bruger, vdj grundschatt penge 2 ½ rd i landskatt 1625. Er Skoren paa samme saug 32 thølt delle, der aff thillkommer Kong Mayt denn Ottinde partt, Som ehr 4 thølter deller, Beregnid for Penge 3 dr. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1625 Landskatt Martini 1625 Ahnnamid aff en Saug kaldis Bræuig Saug som Oleff Hogensøn bruger, gaff der aff vdj grundschatt penge 2 ½ rd i landskatt 1625. Er Skoren paa samme saug 30 thølt delle, der aff thillkommer Kong Mayt denn Ottinde partt, Som ehr 3 ½ thøld 2 bord, huer thølt Beregnid for 3 rigs Ortt, ehr Penge 2 ½ dr 1 ortt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1626 Landskatt pinse 1626 Gudmund ßom schier paa Breduig Saugen betaler ½ dr i landskatt 1626 som Saugmester paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Jens Suensche som schier paa Bræuig saug betaler 3 ½ ortt i landskatt jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Annamitt aff en Saug kaldis Bræuig saug Som Oluff Hendrichsen och hans med brødre bruger, Wdj grundschatt pendinge 2 ½ rd 1 ortt i landskatt 1625. Ehr schorren paa samme saug 32 tylter deller, der aff Tillkommer Kong Maytt den Ottinde partt, Som er 4 tylter bord, ehr Pendinge 3 dr. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
12/11 1627 Landskatt 1627 Jenns Suendsche ßom schier paa Breuig Saug betaler ½ dr i landskatt 1627 som Saugmester paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 4 terminer 1627, datert 12. november 1627.
12/11 1627 Landskatt 1627 Annammid 2 dr i landskatt 1627 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hennrichßß och hanns medbrøder bruger. Samt 2 dr 1 ortt for derpaa ehr Skorenn 30 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 4 terminer 1627, datert 12. november 1627.
12/5 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Jens Suenndsche ßom schier paa Bræuig Saug betaler ½ dr i landskatt 1628 som Saugmester paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Fastelavn 1628, datert 12. mai 1628.
12/5 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Annammid 2 dr i landskatt 1628 aff en Saug kaldis Bræuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hennrichßen och Annders Karre bruger. Samt 2 dr 1 ortt for derpaa ehr Skorenn 30 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Fastelavn 1628, datert 12. mai 1628.
2/2 1629 Landskatt påske og juli 1628 Jens Suenndsche ßom schier paa Breuig Saug betaler 9 ort 6 ½ ß 3 alb i landskatt 1628 som Saugmester paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629.
2/2 1629 Landskatt påske og juli 1628 Annammid 6 dr ½ ortt 6 ß i landskatt 1628 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß Som Oluff Henrichßen och Anders Kare bruger. Samt 3 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 28 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629.
12/11 1628 Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 Annammet 6 dr aff enn Saug, Kalldis Breuig Saug, Som Oluff Hagenßßenn bruger. Er Skaarenn paa samme saug 15 tylter Bord, der aff thillkommer Kong M 3 ½ tylter och 3 bord som er denn fierde partt, pennge 2 ½ dr 1 ½ ortt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og Påske 1629, datert 12. november 1629.
12/11 1628 Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 Annammet 6 dr aff enn Saug, Kalldis Breuig Saug, Som Oluff Hennrichßßenn och hanns medbrøder bruger. Er Skaarenn paa samme saug 12 tylter Bord, der aff thillkommer Kong M 3 tylter som er denn fierde partt, pennge 2 dr 1 ortt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og Påske 1629, datert 12. november 1629.
1630 Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Annammet 4 dr aff enn Saug, Kaldes Breuig Saug, som Oluff Hagennßß bruger. Er Skaarenn paa samme saug 30 tylter Bord, Penge 2 dr 1 ortt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630.
1630 Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Annammet 4 dr aff enn Saug, Kaldes Breuig Saug, som forne Oluff Hagennßßen och hanns medbrøder bruger. Er Skaarenn paa samme saug 25 tylter Bord, Penge 1 ½ dr 1 ½ ortt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630.
28/12 1631 Landskatt 1631 Annammid 2 dr i landskatt 1631 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß Som Olluff Hagenßß: bruger. Samt 2 dr 1 ortt for derpaa ehr Skorenn 30 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
8/11 1634 Landskatt 1634 Annammit aff en saug kaldis Breuig saug Oluff Hagenßen bruger i ghrundschatt Pennge 2 dr. Er schaaret paa samme saug dette aar med en gandsche ringe flumb 24 tølter bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1634, datert 8. november 1634.
28/12 1631 Landskatt 1631 Annammid 2 dr i landskatt 1631 aff en Saug Paa Moeß Som forne Olluff Hagenßß: och hans Medbrøder bruger. Samt 2 ½ dr ½ ortt for derpaa ehr Skorenn 35 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631.
20/1 1636 Landskatt 1635 Annamit aff Oelluff Haagensenn vdi grundschatt for denne Saug Staafast Pennge 2 dr. Ehr schaaren paa samme Saug dete Aar med en Ringe flumb 30 tølter bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636.
28/1 1637 Landskatt 1636 Annammid 2 dr i landskatt 1636 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hagensen bruger. Samt 4 dr for derpaa ehr Skorenn 53 thylter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Annammid 2 dr i landskatt 1637 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hagensen bruger. Samt 4 dr for derpaa ehr Skorenn 53 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Annammid 1 dr i landskatt 1637 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hagensen bruger. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 53 thylter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.
8/7 1638 Landskatt jonsok 1638 Annammid 1 dr i landskatt 1638 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß Som Olluff Hagennsen bruger. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 53 thylter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1638, datert 8. juli 1638.
28/11 1638 Landskatt mikkelsmesse 1638 Annammid 2 dr i landskatt 1638 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hagensen bruger. Samt 4 dr for derpaa ehr Skorenn 53 tølter bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1638, datert 28. november 1638.
12/5 1639 Landskatt påske 1638 Annammid 2 dr i landskatt 1638 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hogenßen bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 tøltter bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1638, datert 12. mai 1639.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Annammid 3 dr i landskatt 1639 aff en Saug kaldis Breffuig Saugen Paa Moeß Som Olle Haagenßen bruger. Samt 4 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 60 thyldter bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
6/11 1640 Landskatt mikkelsmesse 1640 Annammid 2 dr i landskatt 1640 aff en Saug kaldis Breuig Saugen Paa Moeß Som Olle Haagenßen bruger. Samt 4 dr for derpaa ehr Skorenn 53 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1640, datert 6. november 1640.
16/4 1641 Landskatt martini 1640 Annammid 2 dr i landskatt 1640 aff en Saug kaldis Breeuig Saugen Paa Moeß Som Olle Haagenßen bruger. Samt 4 dr for derpaa ehr Skorenn 53 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1640, datert 16. april 1641.
16/4 1641 Landskatt fastelavn 1641 Annammid 2 dr i landskatt 1641 aff en Saug kaldis Breuig Saugen Paa Moeß Som Olluff Haagenßen bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1641, datert 16. april 1641.
29/10 1641 Landskatt mikkelsmesse 1641 Annammid 2 dr i landskatt 1641 aff en Saug kaldis Breffuig Saugen Paa Maaßß Som Olluff Haagenßen bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1641, datert 29. oktober 1641.
28/12 1641 Landskatt jul 1641 Annammid 2 dr i landskatt 1641 aff en Saug kaldis Breuig Saugenn Paa Maas Som Olluff Haagenßen bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1641, datert 28. desember 1641.
7/3 1642 Landskatt fastelavn 1642 Annammid 2 dr i landskatt 1642 aff en Saug kaldis Breffuig Saugenn Paa Moßß Som Oluff Haagenßen bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1642, datert 7. mars 1642.
24/7 1642 Landskatt jonsok 1642 Annammid 2 dr i landskatt 1642 aff en Saug kaldis Breuig Saugen Paa Moes Som Oluff Haagenßen bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1642, datert 24. julj 1642.
6/8 1643 Lensregnskap Verne kloster 1642-1643 Annammid 10 dr aff Olluff Hagenßen paa Moeß aff enn saug kaldis Hußßebye Saug paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1642 - 1/5 1643, datert 6. august 1643.
3/2 1643 Landskatt martini 1642 Annammid 4 dr i landskatt 1642 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hagenß: bruger. Samt 6 dr for derpaa ehr Skorenn 80 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1642, datert 3. februar 1643.
26/6 1643 Landskatt jonsok 1643 Annammid 2 dr i landskatt 1643 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß som Oluff Haagenßen bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1643, datert 26. juni 1643.
8/2 1643 Landskatt martini 1643 Annammid 4 dr i landskatt 1643 aff en Saug kaldis Breuig Saug Paa Moeß. Samt 6 dr for derpaa ehr Skorenn 80 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1643, datert 8. februar 1643.
30/10 1644 Landskatt påske 1644 Annammid 4 dr i landskatt 1644 aff en Saug kaldis Breuig Saugen Paa Moeß som Oluff Haagennßen bruger. Samt 6 dr for derpaa ehr Skorenn 80 thylter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1644, datert 30. oktober 1644.
6/3 1645 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1644 Annammid 25 dr i kontribusjonsskatt 1644 aff en Saug kaldis Breuigh Saugen paa Moes. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1644, datert 6. mars 1645.
6/3 1646 Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1645 Annammid 25 dr i kontribusjonsskatt 1645 aff en Saug kaldis Breuigh Saugen paa Maas. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1645, datert 6. mars 1646.
1646 Kontribusjonsskatt jul 1646 Annammid 6 dr i kontribusjonsskatt 1646 aff en Saug kaldis Breuig saug paa Moes. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jul 1646, udatert.
1646 Kontribusjonsskatt jul 1646 Anno 1646 den 12 Septembr: ware wi Epterschreffne logligen thilkallet att besigte sougerne her paa Moß wdj Røgge prestegield och dett effter Erligh och Welb: mand Siguard Gabriell thil Kambogaard Kong: Mayts: befalingsmand offuer Wernøe Closters lehn, Hanß aluorlige Befaling saa well som ochsaa effter woriß Kiere her Statthollerß Welb: Hanibal Sehestis schrifftlige Resolution och suar paa almuenß her sammestedz deriß Suplication ahnteignid som befindes saalediß. Effter hanß Mayts: Naadigste Ratification paa Stenderniß Ditbiration, schall alle Sauger besigtigeß och for billigh affgifft vdstedin for thiende bord settiß, effter huer sags leilighed och Wilkor, Daterit Aggerßhuß den 15 Julj 1646. Haniball Sehested. Da haffuer wj effterschreffne Erland Christophersøn, Søffren Jensøn, Niels Sibrid, Peder Jacobsøn, Christen Christensøn och Amund Orcherød Eed sorne Laugrettißmend vdj forne Røgge sogen med sampt Hanß Jørgensøn soren schriffuer her sammestedz, samme souger besigtigett och en huer thagserid effter sin brugh och Wilkor, att en partt aff samme souger her paa Moß ligger paa Kong: Mayts: grund thil Mose tholdboe, en partt paa hoßlitalß Grund vdj opslou och en partt paa Wernøe Closters grund, och vdgiffuer deriß store Aarlige affgifft, som er aff en partt flomsough 40 Rigß daller, en partt 30 daller, 20 daller, 15 Rigß daller och 25 Rigß daller aarligen, for uden denne paabødne schatt som nu schall Wdgiffuiß och paa settiß, och formedelst slig aarsage, saa Well som lastens och Seiladtzens Ringhed, sampt omd Adkombst och store bekostningh och Eiudstyr paa thømmid Ehr Huer sough sett som Effterfølger
Øffre Hytte sough som Siguord bundttmaggerß arffuinger bruger er en flomsough offrffr store forchnidring aff kongens aalekiste som dennum Wandett derfra om Natten, er en besedelig kiør Wegh met thømerid i fra Stranden giffue ahn at kand schiere 3 ½ m [3500] deller om Aarid Naar flommen er god och vnderthiden Mindre och giffuer aarligh thil Mose tholdboe 30 Rigß daller.
Er thagserid vdj schatt at giffue ........... 5 rd
Nedre Høtte sough staar paa Wernøe Closters grund, kand schiere om aarid 3 ½ m [3500] delle vndertiden mindre och er vdj lige maade Besuedligh kiør Weigh met thømmer, giffuer thil Closter aarligen 20 rdaller,
er thagserid wdj schatt ..................... 5 rdaler
S: Jørgenß och S: Hanß sough bruger Aucke Fichesøn, er gandsche Ringe souger, gode med Spilde Vand som dj andre souger kand Miste, Kand sckieriß en 3 m [3000] deller och mindre som flommen er thill, giffued aarligh thil Mose tholdboed 10 rigs daller
thagserid wdj schatt ........................ 8 Rigs daller
Paasche sough er en flomme sough, er omd kiør Weig och thømmer i fra stranden, kand schieriß derpaa i thj høgeste 4 ½ m [4500] deller och mindre som flommen er thill och giffued aarligen thil Mose tholdboe 15 rigß daller
er nu thagßerid vdj schatt .................. 6 rdr
Diniß Andersøns saugh er en gandsche Ringe flom sough och gaar med spildeuand ifra dj andre souger, giffuer aarligen thill Mose tholdbod 6 Rigß daller, kand schieriß derpaa i thj høgeste 3 ½ m [3500] deller och Mindre
thagserid for ............................... 4 rdaller
Thrud Pedersøns sough er en Ringe flomsough er omd kiøre Weig ifra stranden, kand schiere derpaa om aarid 4 ½ m [4500] deller Naar flommen er god och mindre, giffuer aarligen thil Closter 20 rdr,
thagserid Wdj schatt for .................... 5 rdaler
Slumpesougen gaar met Spildeuand och møget staar Wdj bagflod bade offuer ifra aff fosen, och Nedin thill aff stranden och haffuer en møgen Sagte gangh, kand schieriß derpaa Sanne aaringer 3 m [3000] deller vndertiden Mindre som flommen ehr thill, giffuer aarligen thill Wernøe Closter 10 rdaller,
ehr thagserid for schatt .................... 4 rdaller
Nedre Breuigh sough er en flomme sough, kand schiereß om aarid wnderthiden 5 m [5000] deller Wnderthiden Mindre som flomen er thill,
Thagserid for ............................... 6 dr
Øffre Breuigh saugh er lige Wed den Nedre och kand schieriß en 5 m [5000] deller vnder thiden Mindre
Thagserid wdj schatt for .................... 6 dr
Orckerød sough er en flom sough giffr aarligen thil Opsloe Hoßpitall 20 Rigß daller thil Wernøe Closter 20 Rigß daller
thagserid Wdj schatt ........................ 6 rd
Alby soug er ochsaa en flom sough, giffuer aarligen thil Opslo Hospitall 20 Rigß daller, thill Wernøe Closter 20 rdr, kand schieriß derpaa vnderthiden 6 m [6000] deller, vnderthiden 5 m [5000], och mindre lige som flommen er thill
thagserid for ............................... 6 rdaller
Huseby sough bruger Lisbett Oleff Hagensens, er en flom soug, giffuer aarligh thil Closter 18 rdaller er omd adkombst met thømmer att kiøre i fra stranden, kand schieriß paa Var flommen er best 5 m [5000] deller och Mindre som flomen er thill
Tagserid for ................................ 5 rdaller
Ralde sougen haffuer en møget sagte gangh och omd kiøre Weig i fra stranden met Thømmer, kand schiere 5 m [5000] deller vnderthidenMindre som flommen er thill, giffuer aarligen thil Wernøe Closter 18 Rigsdaller
thagserif dor ............................... 6 rdaller
Her Mogensis sough er en flomme sough, kand schiere om aarid 5 m [5000] deller och Ringer som flommen ehr thill
Tha[g]serid vdj schatt for .................. 6 nydal thj dr ellerß gaar en stoer affgifft Wdaff
Dyrød sough er en Ringe flomsough, gaar med Spilde vand, kand schiere en 3 m [3000] deller somme aaringer och vnderthiden Mindre som flommen er thil, giffr thil Wernøe Closter aarligen 15 rdaller
Thagserid wdj schatt for .................... 4 Rigß daller
Staafast sough er en gandsche Ringe flom sough och gaar met Spildeuand, kand schiere en 3 m [3000] deller och vnderthiden Mindre som flommen er thill, giffr aarlig thill Wernøe Closter 15 rdaller
thagseris for ............................... 4 Rigs daler
Birgitte Christoffers sough staar aller Nederst i stranden, haffuer en møget Sagte gangh och thager vandet i fra quernehusett saa quernen maa staa Naar sougen ghaar, och er en Wanchelig kiøre Weigh met thømer, paa sougen kand schieriß vnderthiden . m [?] deller wnnderthiden mindre och giffuer hindes aarlig affgifft thil Opsloe Hospitall
thagserid for ............................... 3 rdr
Dißße forne souger pleier althid at giffue schatt, Men her ehr mange flere och bedre souger som er Kong: Mayts: thil Mose tholdboe som Lisbet Hopher bruger, en part ligger thil Wernøe Closter, en partt thilkommer adelen welb: Jenß Bielcke Candzeleren, Welb: Siguard Gabriell, Welb: frue Hiluigh Marsuin, Sl: Eschell Gøie och S: Gerloff Nettelhorstiß arffuinger. Belangenndiß adkombst thil Thømmer thil dise Mose souger, Daa befindiß wdj Sandhed att dj maa kiøbe dett wid Fredrichstad, Hualler, Westen fiordene och Jnd vdj Fiordene och maa med stor omkostningh och Eientyr bode med folcka och thømmeridt. med stor Riskß fore fløde dett offuer Søe och salt vand och hender fast offte att floden er gaar i sønder och thømmered driffr ad søen saa folcken ieg stor liffß fare maa det lade gaa och frj liffuid, och er enda nogett dyrtt første kiøb och Seiladtzen er Ringe och lasten gieller her fra Ringe som iche paa nogen anden ladested saa mand Neppeligh och Sielden kand faa fri ombkostningh igien som som en huer paa dette sted er witterligt(?).
End her sander findiß en becke sough vdj Røgge sogen kaldiß Gaßhuß sough och haffr en lang kiøre och fløde weigh thil ladestaden med deller, kand svhieriß om aarid 7 eller 8 ct [7-800] deller
Thagserid for ............................... 2 ½ rdr
Att Saalediß vdj Sandhed befindiß som forschreffuid staar, Bekreffter wj med war Zeignetter. Actum Ao die ut Supra
RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jul 1646, udatert.
1647 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1647 Annammid 6 dr i kontribusjonsskatt 1647 aff en Saug kaldis Breffuig saug paa Moes. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1640, udatert.
14/4 1648 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1648 Annammid 6 dr i kontribusjonsskatt 1648 aff en Saug kaldis Breffuig Saugenn paa Moes. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1648, datert 14. april 1648.
14/4 1649 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1649 Annammid 6 dr i kontribusjonsskatt 1649 aff en Saug kaldis Breffuig Saugen paa Moes. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1649, datert 14. april 1649.
14/4 1650 Kontribusjonsskatt jonsok og martini 1650 Annammid 6 dr i kontribusjonsskatt 1650 aff en Saug kaldis Breffuigh ßaugenn paa Moedtz. RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjon, Verne Kloster Len, Jonsok og Martini 1650, datert 14. april 1650.