Andre Brevik sag

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh.

Sagmestere

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Brevik sag 2 Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side ?
14/11 1623 Landskatt 1623 Annammitt 2 daller i landskatt 1623 aff enn Saug kaldis den Anden Bræuig saug Som Oluff Hendrichsen och hans medbrødre bruger. Samt 2 dr 1 Ortt for derpaa ehr Skorenn 30 tylltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Annammitt aff en den anden Bræuig Saug som Hans Jnguordsen paa Mos och hans medbrødere bruger, wdj grundschatt penndinge 2 ½ rd i landskatt 1624. Er Skorrenn paa samme Saug 36 tyldter deller, der aff tilkommer Kong Maitt denn Ottinde part, Som er 4 ½ tyldt deller, huer thyldt Beregnidt for 3 ort, Ehr penndinge 3 dr 1 ½ ort. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
5/9 1626 Ødegårdsskatt Jonsok 1625 Annammitt aff den andenn Breuig Saug Som Hans Jnguorßßen Bruger i grundschatt peninge 2 rd i ødegårdsskatt 1625. Er schorrenn Paa Samme Saug 45 thøltter deller, der aff thill kommer Konng Mays denn thiende delle, Som er 4 ½ thøltt, Er wdj peninge 3 dr 1 ½ ort. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Skatt av ødegårdsmenn, husmenn, kverner, sager, m.m. Jonsok 1625, datert 5. september 1626.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Brynild som schier paa den anden Bræuig saug betaler 3 ½ ortt i landskatt jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Annamitt aff den Anden Bræuig saug Som Oluff Hagenßßen bruger, Wdj grundschatt pendinge 2 ½ rd 1 ortt i landskatt 1625. Ehr schorren paa samme saug 40 tylter deller, der aff Tillkommer Kong Maytt den Ottinde partt, Som er 5 tylter bord, ehr Pendinge 3 ½ dr 1 ortt. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
12/11 1627 Landskatt 1627 Brynnild ßom schier paa den Andenn Breuig Saug som Oluff Hagensen bruger betaler ½ dr i landskatt 1627 som Saugmester paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 4 terminer 1627, datert 12. november 1627.
12/11 1627 Landskatt 1627 Annammid 2 dr i landskatt 1627 aff denn Anndenn Breuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hagennsenn bruger. Samt 2 ½ dr ½ ortt for derpaa ehr Skorenn 35 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 4 terminer 1627, datert 12. november 1627.
12/5 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Annammid 2 dr i landskatt 1628 aff denn Anndenn Bræuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hagennßen bruger. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Fastelavn 1628, datert 12. mai 1628.
2/2 1629 Landskatt påske og juli 1628 Annammid 6 dr ½ ortt 6 ß i landskatt 1628 aff den Anden Breuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hagenßen bruger. Samt 3 ½ dr 1 ortt for derpaa ehr Skorenn 30 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629.
30/4 1630 Landskatt 1629 Annammid 4 dr i landskatt 1629 aff denn Annndenn Breuig Saug Paa Moeß Som Oluff Hagennßßen bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630.
8/11 1634 Landskatt 1634 Annammit aff anden Breuig saug h: Peder Prys bruger i grundschat Penge 2 dr. Er schaaren paa samme saug dette aar 26 thølter bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1634, datert 8. november 1634.
20/1 1636 Landskatt 1635 Annamit aff dend Saug her Peder Pryds lader bruge vdi grundschat Pennge 2 dr. Ehr schaarenn paa samme Saug dete Aar 30 tølter Bord. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636.
28/1 1637 Landskatt 1636 Annammid 2 dr i landskatt 1636 aff en Saug Paa Moeß Som Her Peder Pryds bruger. Samt 4 dr for derpaa ehr Skorenn 53 thylter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637.
20/12 1637 Landskatt martini 1637 Annammid 2 dr i landskatt 1637 aff en Saug Paa Moeß Som Her Peder Pryds bruger. Samt 4 dr for derpaa ehr Skorenn 53 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637.
24/2 1638 Landskatt jul 1637 Annammid 1 dr i landskatt 1637 aff en Saug Paa Moeß Som Her Peder Prydtz bruger. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 53 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638.