Mære sag

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh.

Sagmestere

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Mær sag Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side ?
6/3 1603 Landskatt Martini 1603 Dirik Hannßønn och hanns medt Brødere aff enn ßaug Kaldis Mærenn betaler 3 rd i grunnskatt i landskatt 1603, Annamitt fem thøltter och fire deller for huer thiende Bordt. Huer thølltt ßoldt for 3 march er 4 rd. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1603, datert 6. mars 1603.7
1618 Landskatt Martini 1618 Lauris Nielßen som schier paa Merre saugen betaler ½ dr i landskatt 1618. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
1618 Landskatt Martini 1618 Annammitt aff en saug Denis Badschier, Peder Kuberød och derris med Brødre bruger de tredie partter Vdj Kaldis Meren, Vdi Grundschatt 1 ½ rd i landskatt 1618. Er schorett paa forne Saug partter Bord 30 tyltt, der aff tillkomir Kong M den tiende partt som er Bord 3 tylt, Er penge 2 dr 1 ort. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
1618 Landskatt Martini 1618 Den fierde partt i forne Saug [Meren] lader Welb Jens Bielcke bruge och holder scatt frj for landskatt 1618. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Laurez Nielßønn som skier paa Enn Saug kaldis Mærinn, betaler ½ dr i landskatt 1620. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
12/11 1620 Landskatt Martini 1620 Annammitt aff enn saug Peder Kuberud och hans Medbrødre Bruger Kaldis Merren wdj Grundskatt peninge 2 rd i landskatt 1620. Er Skorenn paa Samme Saug 46 thølther deller, der aff thillkommer Konng Majs denn thiende partt Som Er 4 ½ thøltt, Huer thøltt Beregnede 3 ortt, Er peninge 3 ½ dr. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620.
14/11 1621 Ødegårdsskatt 1621 Enngebrett Effuendsøn som Schier paa Mærenn som Peder Kubberød bruger betaler ½ dr i ødegårdsskatt 1621 som Saugmester paa Maas. RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Verne Kloster len, Martini 1621, datert 14. november 1621.
14/11 1621 Ødegårdsskatt 1621 Annammitt 2 daller i ødegårdsskatt 1621 aff Peder Kubberød aff Mærenn paa Maas. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 tylltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Verne Kloster len, Martini 1621, datert 14. november 1621.
14/11 1623 Landskatt 1623 Annammitt 2 daller i landskatt 1623 aff enn Saug kaldis Mærenn Som Per Kubberød och hans medbrødre Bruger. Samt 2 ½ daller ½ Ortt for derpaa ehr Skorenn 35 tylltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Lauridtz Saugmester som schier paa Mæren Saug betaler 2 ½ ort i landskatt 1624. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
18/11 1624 Landskatt Martini 1624 Annammitt aff en Saug kaldis Mærenn som Per Kuberød och hans medbrødere bruger, wdj grundschatt penndinge 2 ½ rd i landskatt 1624. Er Skorrenn paa samme Saug 37 tyldter deller, der aff tilkommer Kong Maitt denn Ottinde part, Som er 4 ½ tyldt 1 ½ bord, huer thyldt Beregnidt for 3 ort, Ehr penndinge 3 dr 1 ½ ort 9 ß. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624.
5/9 1626 Ødegårdsskatt Jonsok 1625 Dißße thuende æffterschrevne Sauger denn første wed der thill Naffen Mærrenn, den andenn kaldis Slumpen, denn første Bruger Welb Chrestenn Roßßenkrands och holder denn schatt frij och denn andenn Staar ødde som med Forgaaendis aars Regenschab Beuißßes. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Skatt av ødegårdsmenn, husmenn, kverner, sager, m.m. Jonsok 1625, datert 5. september 1626.
5/9 1626 Ødegårdsskatt Jonsok 1625 Enner som schier paa Merren Saugenn betaler ½ ort i ødegårdsskatt 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Skatt av ødegårdsmenn, husmenn, kverner, sager, m.m. Jonsok 1625, datert 5. september 1626.
1625 Landskatt Martini 1625 Nielß Saugmester som schier paa Mæresaugen betaler 30 ß i landskatt 1625. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1625 Landskatt Martini 1625 En Saug kaldis Mære Saugen Bruger Welb Kasten Rosenkrandz effter som beuises kand. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert.
1626 Landskatt pinse 1626 Laurids Nilßen ßom schier paa Merre Saugen betaler ½ dr i landskatt 1626 som Saugmester paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert.
29/2 1627 Landskatt Jul 1626 Siffuer Kiørning som schier paa Mære saug betaler 3 ½ ortt i landskatt jul 1626. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627.
Moss 23/2 1633 Riksarkivets diplomsamling 6 lagrettemenn i Rygge sogn gjør vitterlig at de var ved Ramberg sag på Moss, som Sigvard Gabrielsen (Akeleye) hadde kjøpt av Claus Brockenhuus, for å granske hvilke rettigheter til bordlegg og tømmervelt som fulgte med saga. Jørgen Hanssøn på Moss møtte i ombud for Sigvard Gabrielsen (Akeleye) med rikets stevning datert Akershus 11. oktober 1632. Hans Ingvordssøn og Kristoffer Hanssøn på Moss møtte som brukere av nabosaga Merre sag. Inntatt i orig. papir datert Moss 1.-29. april og 1. mai 1704. (Claus Brockenhuus, Sivert Gabrielsøn Akeleye, Jørgen Hanssøn, Hans Ingvordsøn, Christoffer Hanssøn, tingskriver Christoffer Tommessøn, Sivert Audensøn, Jens Audensøn, Nils Anderssøn, Peder Amundsøn, Lars Christoffersøn, Jon Eriksøn, fogd Jens Paulsøn, lensmann Rolf Dilling) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Sager på Moss, 23. februar 1633.
8/7 1638 Landskatt jonsok 1638 Annammit i landskatt 1637 aff en Saug Paa Moeß Som Christoffer Hansen bruger aff Erlig och Welb mand Eschild Giøe och effter andgiffuende at Werre schaaren paa Samme Saug dette aar 53 thylter Bord, Der aff giffuett 2 dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1638, datert 8. juli 1638.
28/11 1638 Landskatt mikkelsmesse 1638 Annammit i landskatt 1638 aff en Saug Kaldis Mere Saug Paa Moeß Som Christopher Hansen och Søffren Pedersen haffuer Wdi brug aff Erlig och Welb: mand Eschild Giøe. Schaaren paa same Saug 53 tølter bord, Der aff giffuet 4 dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1638, datert 28. november 1638.
12/5 1639 Landskatt påske 1638 Annammit i landskatt 1638 aff en Saug Kaldis Mere Saug Paa Moeß Som Christopher Hansen och Søffren Pedersen haffuer Wdi brug aff Erlig och Welb: mand Eschild Giøe. Schaaren paa same Saug 53 thøltter bord, Der aff giffuet 4 dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1638, datert 12. mai 1639.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Lauridtz paa Meren betaler 3 ort i landskatt 1639 som saugmester paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Gunder paa Mereßaugen betaler 3 ort i landskatt 1639 som saugmester paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
4/1 1640 Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 Annammit i landskatt 1639 aff en Saug Kaldis Merre Saug Paa Moeß Som Christopher Hanßen och Søffren Pederßen haffuer Wdi brug aff Erlig och Welb: Mand Eskell Gøe. Schaaren paa samme Saug 80 thyldter bord, Der aff giffuet 6 dr. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640.
24/6 1640 Båtsmannsskatt 1640 Lauridtz paa Meren betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1640 som saugmester paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1640, datert 24. juni 1640.
24/6 1640 Båtsmannsskatt 1640 Gunder paa Merresaugen betaler ½ dr i båtsmannsskatt 1640 som saugmester paa Moeß. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Verne Kloster Len, 1640, datert 24. juni 1640.
6/11 1640 Landskatt mikkelsmesse 1640 Annammit i landskatt 1640 aff en Saug Kaldis Merre Saugen Paa Moeß Som Christopher Hanßenn haffuer Wdi brug aff Erlig och Welb: Mand Eschell Giøe. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1640, datert 6. november 1640.
16/4 1641 Landskatt martini 1640 Annammit i landskatt 1640 aff en Saug Kaldis Merre Saugen Paa Moeß Som Christopher Hanßenn haffuer Wdi brug aff Erlig och Welb: Mand Eschell Giøe. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1640, datert 16. april 1641.
16/4 1641 Landskatt fastelavn 1641 Annammit i landskatt 1641 aff en Saug Kaldis Merre Saugen Paa Moeß Som Christopher Hanßßen haffuer tilbrugs aff Erlig och Welbiurdige Mannd Esckell Giøe. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1641, datert 16. april 1641.
29/10 1641 Landskatt mikkelsmesse 1641 Annammit i landskatt 1641 aff en Saug Kaldis Merre Saugen Paa Maaßß Som Christopher Hanßenn haffuer tilbrugs aff Erlig och Welbiurdige Mannd Eschell Giøe. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1641, datert 29. oktober 1641.
28/12 1641 Landskatt jul 1641 Annammit i landskatt 1641 aff en Saug Kaldis Merre Saugen Paa Maas Som Christopher Hanßen haffuer thill brugs aff Erlig och Welbiurdige Mannd Eschell Giøe. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1641, datert 28. desember 1641.
7/3 1642 Landskatt fastelavn 1642 Annammit i landskatt 1642 aff en Saug Kaldis Merre Saugen Paa Moßß Som Christopher Hanßen haffuer tilbrugs aff Erlig och Welbiurdig Mannd Eschell Giøe. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1642, datert 7. mars 1642.
24/7 1642 Landskatt jonsok 1642 Annammit i landskatt 1642 aff en Saug Kaldis Merre Saugen Paa Moes Som Christopher Hanßen haffuer till brugß aff Erlig och Welb: Mannd Eschell Gøye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1642, datert 24. julj 1642.
3/2 1643 Landskatt martini 1642 Annammit i landskatt 1642 aff en Saug Kaldis Merre Sauger Paa Moeß haffuer Christopher Hanßenn till brugs aff Welb: Mannd Eshielld Giøye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1642, datert 3. februar 1643.
26/6 1643 Landskatt jonsok 1643 Annammit i landskatt 1643 aff en Saug Kaldis Mere Saugen Paa Moeß Som Christoffer Hannßen haffr till brugs aff Erlig och Welb: mannd Eschell Gøye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1643, datert 26. juni 1643.
8/2 1643 Landskatt martini 1643 Annammit i landskatt 1643 aff en Saug Kaldis Mehrre Saugen Paa Moeß Som Christoffer Hannßen haffuer till brugs aff Erlig och Welb: Mannd Eschild Gøye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1643, datert 8. februar 1643.
30/10 1644 Landskatt påske 1644 Annammit i landskatt 1644 aff en Saug Kaldis Merre Saugen Paa Moeß Som Christoffer Hannßen haffuer till brugs aff Erlig och Welb: mannd Eschild Gøye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1644, datert 30. oktober 1644.
27/9 1656 Riksarkivets diplomsamling Hans Jørgenssøn, sorenskriver i Rygge og Våler sogn, samt 6 lagrettemenn i Rygge gjør vitterlig at de var på åstedet mellom Øvre Berg sag og Øvre Hytte sag da Jens Bjelke til Austrått og Sigvard Gabriel til Kambo tiltalte Audun Jenssøn, Jens Jakobssøn, Jens Møller, Ludvig Jenssøn, Nils Anderssøn, Nils Thomassøn og Henrik Henrikssøn på Moss for Øvre Hytte sag på Moss som de bruker. Framlagt rikens stevning datert Akershus 13. september 1656, skjøte fra Kristian 4. datert København slott 29. november 1607, et besiktigelsesbrev datert Moss 2. august 1656, Hans Ingvordssøns skriftlige vitnemål datert Moss 17. september 1656, Jens Bjelkes skriftlige innlegg datert Sande 27. september 1656, pantebrev datert Moss 18. september 1638 med inntatt pantebrev datert Moss 2. september 1635. Tilskrevet at dommen ble forkynt 6. oktober 1656 for partene. (Hans Jørgensøn, Jens Bjelke, Sivert Gabrielsøn Akeleye, Auden Jenssøn, Jens Jakobsøn, Jens Møller, Ludvig Jenssøn, Nils Anderssøn, Nils Tommessøn, Henrik Henriksøn, Hans Ingvordsøn, Guttorm Eriksøn, Hans Bentsøn, Ole Kock, Jakob Ekholt, Jakob Løken, Peder Rød, fogd Hans Kjellsøn, lensmann Mourits Jenssøn, Anders Pedersøn, stattholder Nils Trolle, Christoffer Hanssøn, Nils Sørensøn, Henrik Knutsøn, Peder Reiersøn glassmester, Hans Guttormsøn, Peder Jakobsøn, Jakob Ingvordsøn, Ener Rolfsøn, Svend Toresøn, Anders Kare, Birgitte Hansdatter, Anders Henriksøn hyttesmed, Hans Ingvordsøn, Ole Refsnes, Hans Jørgensøn, Ole Fischer, Jon Kompani, Jon Pedersøn, Erik Dilling, Ener Kock, Hans Simensøn, Søren Mogensøn, Jens Christensøn, Hans Baad, fogd Søren Pedersøn, Nils Sibrett, Jon Kock, Birgitte Rasmusdatter (Sivert Audensøns kone), Dorte Jensdatter (Anders hyttesmeds kone)) (Øvre Hytte sag, Øvre Berg sag, Mære sag, Ramberg sag, Nedre Hytte sag, Riber sag. Krukow sag) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Sager på Moss, 27. september 1656.
1 og 29/4, og 19/5 1704 Riksarkivets diplomsamling Dom i åstedssak av Henrik Thaulow, sorenskriver i Moss fogderi, samt 8 lagrettemenn på Moss. De var på åstedet Ramberg og Merren sager på Moss etter krav fra Sigvard Jørgen Akeleye, som ønsket å løse sagene fra prost Nils Tausan. Framlagt stevning datert Kambo 24. november 1703 med påskrift satert Moss 1. april 1704, skjøte datert København 20. juni 1632, besiktigelse datert Ramberg sag 23. februar 1633, besiktigelse datert Moss 3. oktober 1659, uttog av pantebok av et skjøte datert Moss 9. mai 1695. (Henrik Thaulow, Sivert Jørgen Akeleye, Nils Tausan, Christen Eriksøn skomaker, Nils Pedersøn, Ingebret Pedersøn, Hans Larssøn, Jon Halvorsøn, Amund Christensen Kock, Jakob Olsøn Roer, Peder Eriksøn, fogd Hans Laudsøn, lensmann Jens Larssøn, fullmektig Jochum Grønbeck, toller Anders Jørgensøn, Nils Nilssøn Tausan, Assessor Jens Solgaard, magister Christen Sæbye, Anders Mortensøn, tingskriver Christoffer Tommessøn, Sivert Audensøn, Jens Audensøn, Nils Anderssøn, Peder Amundsøn, Lars Christoffersøn, Jon Eriksøn, fogd Jens Paulsøn, lensmann Rolf Dilling, sorenskriver Søren Madssøn, Christoffer Halvorsøn, Barbara Maria de Rochling, Henrik Thaulow, amtmann Paul Glud) RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 7 (III), Privatarkiv 327, Sager på Moss, 1. og 29. april, og 19. mai 1704.