Ener [på] Stenbøl ( - )

Bruker av Stenbøl

Gift med Helga Larsdatter ( - )

Barn:

Biografi

Ener er nevnt som bruker av Stenbøl i Hobøl fra 1613 til 1624.

Se også Stenbøl.

Referanser

Hendelser

19/11 1613 Landskatt 1613 Einer Steennbøell i Hobbell sogen er 1613 oppført med 1 pd 2 ½ lispd [Miell] i Mørck i Krogstad Sogen, 5 lispd [Miell] i Myrer Jbidz og ½ pd 2 ½ lispd [Miell] i Kiølstad i Aaßß Sogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad sogn, Mikkelsmesse 1613, datert 19. november 1613.
19/11 1613 Landskatt 1613 Einer Stenbøell betaler 1 dr i landskatt 1613 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad sogn, Mikkelsmesse 1613, datert 19. november 1613.
19/11 1613 Landskatt 1613 Einer Steenbøell betaler 2 dr i landskatt 1613 Nedre Hougs Saug. Haffuer selff der paa Schaared 2 ct Deller (2 x 120 bord), betaler 1 ½ dr. Er presteboles grund Her Adrian følgendis. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad sogn, Mikkelsmesse 1613, datert 19. november 1613.
30/4 1614 Fogderegnskap 1613-1614 Giffuitt Einner Stienbøll 6 ½ dr for 6 ½ tylt Sambfing tømmer. RA, RK, Lensregnskap, Akerhus Len, Fogderegnskap Moss 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 30. april 1614.
8/2 1615 Jordebøker 1615 knekteskatt Einer Steenbøell er 1615 oppført med 1 pd 2 ½ lispd [Miell] i Mørck i Krogstad Sogen, 5 lispd [Miell] i Myrer Jbidem og 12 ½ lispd [Miell] i Kiølstadt i Aaß Sogen. DA, SK, Danske kanselli, Skapsaker, Skap 9, Pakke 133C, Jordebok 1615 Mossedal og Rakkestad len, datert 8. februar 1615.
8/2 1615 Jordebøker 1615 knekteskatt Anders Einerßßen Werendis huoß sin fader Einer Steenbøll er 1615 oppført med 12 ½ lispd [Miell] i Køllstadt i Aaß Sogen. DA, SK, Danske kanselli, Skapsaker, Skap 9, Pakke 133C, Jordebok 1615 Mossedal og Rakkestad len, datert 8. februar 1615.
16/4 1617 Bygningsskatt Påske 1617 Einner Stiennbøll betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1617. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Mossedal len, Bygningsskatt Påske 1617, datert 7. april 1617.
14/2 1618 Krigsmunisjonspenger 1617 Einner Stiennbøll betaler krigsmunisjonspenger 1617. RA, RK, Lensregnskap, Krigsmunisjonspenger: Mossedal, 1617, datert 14. Februar 1618.
23/4 1618 Bygningsskatt Påske 1618 Einner Stiennbøll betaler 3 ort i bygningsskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Lensregnskap, Akershus, Mossedal len, Bygningsskatt Påske 1618, datert 23. april 1618.
19/11 1618 Landskatt Martini 1618 Einer Stienbøll er 1618 oppført med 1 pd Miell i Morck i Krogstad Sogen (skatter 3 dr), 1 fx Miell i Mehre (skatter 3 &), ½ fx i Løffuestad sammesteds (skatter 1 ½ &) og 7 ½ lispd Miell i Kiølstad i Aas Sogen (skatter 1 dr ½ &). RA, RK, Landskatt, Akershus, Mossedal len, Martini 1618, datert 19. november 1618.
19/11 1618 Landskatt Martini 1618 Einer Stienbøll betaler 1 dr i landskatt for fullgård i 1618. RA, RK, Landskatt, Akershus, Mossedal len, Martini 1618, datert 19. november 1618.
19/11 1618 Landskatt Martini 1618 Einer Stienbøls Saug som er nedre Hougs Spildeuands Saug er staaendis paa Bundens egen Grund betaler 2 daler i grunnskatt i landskatt 1618. Paa samme Saug er Skorenn 2 st deller (2 x 120 bord). RA, RK, Landskatt, Akershus, Mossedal len, Martini 1618, datert 19. november 1618.
30/3 1619 Bygningsskatt 1619 Einner Stiennbøll betaler for Hielle gaard i bygningsskatt 1619. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Mossedal, Påske 1619, datert 30. mars 1619.
8/4 1620 Galeiskatt 1619 for fulld gaard Einer Stienbøll betaler 7 & i Galeiskatt 1619 for fulld gaard RA, RK, Lensregnskap, Galeiskatt, Mossedal, 1619, datert 8. april 1620.
8/5 1620 Bygningsskatt 1620 Einner Stienbøll i Haabell presteGield betaler 60 ß i Bygningsskatt 1620 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Mossedal, Påske 1620, datert 8. mai 1620.
30/11 1620 Landskatt 1620 Einer Steinbøll i Hobboll Sogenn er 1620 oppført med 1 pdt Miell i Mørck i Krogstadsogn, 1 fiering Miell i Myrrer Jbidem og ½ fiering Miell i Liffuestad Jbidem. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal, Martini 1620, datert 30. november 1620.
30/11 1620 Landskatt 1620 Einner Stienbøll i Hobboll Sogenn betaler 1 dr i Landskatt 1620 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal, Martini 1620, datert 30. november 1620.
4/11 1622 Ødegårdsskatt 1621 Annammitt 2 daller i ødegårdsskatt 1621 aff Einer Stienbøll i Hobboll Prestegielldt aff Nedre Hougs Spilldeuandz Saug som staar paa Bondens grund. Samt 1 dr ½ ort for derpaa ehr Skorenn 1 ½ ct deller (1,5 x 120 bord). RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Mossedal, Martini 1621, datert 4. november 1622.
23/2 1623 Landskatt 1623 Enner Stenbøll i Haabell sogenn betaler 1 daller i landskatt 1623 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad, Martini 1623, datert 23. februar 1623.
23/2 1623 Landskatt 1623 Annammitt 2 daller i landskatt 1623 aff Enner Stenbøll bruger Houg Spildevands saug som i lige maade staar paa bundens grund. Samt 1 dr ½ ortt for derpaa ehr Skorenn 1 ½ ct deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad, Martini 1623, datert 23. februar 1623.
23/2 1623 Landskatt 1623 Vij Effters[chreff]ne Hanns Huull, Aschild Houg, Einer Steenbøll, Peder Pederßß, Suend Skioldenn och Christenn Huidsteenn laugrettismend wdj Moßßedall, Kiendis och her mett for all witterligtt giør, att dett er os wdj Guds Sandheed witterligtt, att Surbys Spilleuannd Saug, som hedderlige af welferd Mannd Her Adriann Hannßß Sogneprest paa Hobbell, och Joen Skiestad hid thill haffuer Brugtt, Saauell som Bierffuenn saug som Hagenn Bierffuenn och Knud Huidsteenn haffuer Brugtt, Nest forledenn waar, sampt end i Høst iche haffr werrit nogett paaschorett, Men formedelst den stoere Affgifft, som aff fres:ne Sauger, effter Kong: Mays: Mandat och Jndhold schatt wdgiffuis, haffuer forne Mennder her paa Steenbøll steffnestue affsagtt sig mett samme Sauger, nu wdj waar Nestforledenn. Dißßligeste haffr Hanns Biuner som thilforen Brugtt Biuner Saug iche thagett sinn saug igienn sidenn denn Effter Kong: Mays: Mandatis Jndhold bleff affdømtt, att saa wdj Sandheed er, haffuer nu woris Signetter her nedenn wndertrugtt sampt Esbeenn Hannßß Tingschriffuer, hanns Signett och Egenn Haand, Actum Steenbøll steffnestue thennd 7 Januarj Anno 1624 RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad, Martini 1623, datert 23. februar 1623.
10/9 1624 Landskatt 1624 Stenbøll i Hobbolsogenn betaler 1 daller 1 ort i landskatt 1624 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad, Martini 1624, datert 10. september 1624.
19/9 1625 Landskatt 1625 Stenbøll i Hobbolsogen betaler 1 daller 1 ort i landskatt 1625 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal, Martini 1625, datert 19. september 1625.
23/10 1626 Rosstjeneste 1624 Einer Stenbøll er 1624 oppført med 1 pund Miell i Morch i Krogstad ßogen Med Bøxell. RA, Stattholderembetet, Jordebøker, Mossedal, Rosstjeneste 1624, datert 23. oktober 1626.
1/4 1626 Landskatt 1626 Steenbøell i Hobbol Sogenn betaler 1 dr i landskatt 1626 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad, Pinse 1626, datert 1. april 1626.
24/1 1627 Landskatt 1626 Enner Stenbøll i Hobbel Soggenn betaler 1 ½ dr i landskatt 1626 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Maria kirkes prostis len, Jul 1626, datert 24. januar 1627.
1627 Landskatt 1627 Enner Stenbøell i Haabbell Soggenn betaler 1 dr i landskatt 1627 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Maria kirke prosti len, 4 terminer 1627, udatert.