Harald [på] Mørk ( - )

Bruker av Mørk

Biografi

Harald er nevnt som bruker av Nordre Mørk i Såner fra 1588 til 1624.

Se også Mørk.

Referanser

I Vestby bygdebok er han nevnt med følgende:

Men her som ellers befinner en seg først ca 1600 på sikrere historisk grunn. Den første eier og bruker en kjenner til, er Harald Mørk, som i 1588 var edsvoren lagrettemann i en pantesak på Erikstad. Han drev gården fra før 1588 og til 1624. Gårdens skyld synes å stabilisere seg på 2 skippund salt og 15 sperrer eller 1 ½ lispund salt. Det siste benefisert Vestby prestebol. Resten av gå rden var antagelig bondegods på Haralds tid. Selv eide han imidlertid bare 17 lispund salt i denne gå rd. Var ellers litt av en jorddrott, eide 7 ½ - 10 lispund salt i Karterud, i Anbekk ca 3+ merker smør, i Teig i Enebakk ca 18 lispund mel, i Strand i Skiptvet 18 lispund mel, i Eldor i Ås 6 ditto, i Børsum i Ås opp til 7 lispund salt, i Kinde 22 lispund salt, i Nes Jeløy 6 lispund salt, i Mungerud i Enebakk 8 lispund mel. Disse oppgaver skiftet jo noe i årenes løp. Mulig at også selve gården Mørk nordre økte sitt areal en del i Haralds tid og senere.
Harald Mørk solgte ifølge tollregnskapene en del trelast til utenlandske skippere, f.eks. bekkerholt, spirer og 7-alens granbjelker.

Hendelser

1976 Vestby bygdebok, Bind 2, Garder og Såner sokn Martinsen, Osvald: "Vestby bygdebok, Bind 2, Garder og Såner sokn", Nordre Mørk Martinsen, Osvald: "Vestby bygdebok, Bind 2, Garder og Såner sokn", utgitt av Vestby kommune, side 861
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Anamit ½ dr aff Harald Morck J Steffne fald. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.
1611 Landskatt 1611 Harald Morck i Wesbye Sogen er 1611 oppført med 17 lispd Saltt i Morck, ½ pd Saltt i Karder Ibidem, 1 Spannd Smør i Ambeck Ibidem, 18 lispd Miell i They i Enebacksogenn, 8 lispd Miell i Mingerud Ibidem, 18 lispd Miell i Strand i Skiebtuedsogn, 6 lispd Saltt i Nes paa Jelløenn og 2 ½ lispd Maltt i Elldor i Aaßßogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
1611 Landskatt 1611 Harald Morck betaler 2 dr i landskatt 1611 for 1 flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
1611 Landskatt 1611 Harald Morck betaler 3 dr i landskatt 1611 for 40 tølt deller skorid paa sin flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
30/4 1611 Fogderegnskap Moss 1610-1611 Harild Mørck selger 2 stocke i skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1611. SAO, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611
30/4 1612 Fogderegnskap Moss 1611-1612 Harrilld Mørk selger 2 stoke i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1612. SAO, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1611 - 1/5 1612
15/4 1613 Landskatt 1612 Harald Morck i Wessbye sogenn er 1612 oppført med 17 lispd Saltt i Morck, ½ pund Saltt i Karterud ibidem, 6 lispd Saltt i Nes paa Jelløenn, 18 & Smør i Ambeck i Sonesogenn, 17 ½ lispd Miell i Thej i Enebacksogenn, 18 lispd Miell i Strand i Skiebtueds:, 6 lispd Miell i Elldor i Aaßßogenn og 7 lispd Maltt i Beresemb Jbidem. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
15/4 1613 Landskatt 1612 Haraldt Morck betaler 2 dr i landskatt 1612 for 1 flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
15/4 1613 Landskatt 1612 Haraldt Morck betaler 3 dr i landskatt 1612 for 40 tølt deller skorid paa sin flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
30/4 1613 Fogderegnskap 1612-1613 Harrilld Mørck selger 2 stocke i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1613. RA, RK, Lensregnskap, Akerhus Len, Fogderegnskap Moss 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 30. april 1613
12/11 1613 Landskatt 1613 Harald Morck i Wesbye sogen er 1613 oppført med 17 lispund Saltt i Morck, ½ pund Saltt i Karterud Jbid, 18 merke Smør i Ambeck Jbid, 1 fix Miell i Thej i Eineback sogen, 18 lispund Miell i Strand i Skietuedtt S:, 6 Lispund Miell i Elldor i Aaßßogenn og 7 Lispd Maltt i Børeßemb Jbid. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Harald Morck betaler 2 dr i landskatt 1613 for 1 flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Harald Morck betaler 2 dr 1 ort i landskatt 1613 for 30 thøltt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
30/4 1614 Fogderegnskap 1613-1614 Tharild Mørck selger 2 stocker i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1614. RA, RK, Lensregnskap, Akerhus Len, Fogderegnskap Moss 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 30. april 1614.
25/2 1615 Landskatt 1614 Harald Morck i Wesbye sogen er 1614 oppført med 17 lispund Salt i Morck, 7 ½ lispd Salt i Karterud ibidem, 18 merker Smør i Ambeck Jbidem, 1 fixr Miell i Thej i Enebacksogenn, 18 lispd Miell i Strand i Skietuedsogn, 6 lispd Miell i Elldor i Aaßßogenn og 7 lispund Malt i Børesemb Jbidem. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
25/2 1615 Landskatt 1614 Harald Morck betaler 2 dr i landskatt 1614 for 1 flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
25/2 1615 Landskatt 1614 Harald Morck betaler 1 ½ dr 1 ½ orti landskatt 1614 for 25 tølt deller skorid paa sin flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
9/2 1615 Odelsjordebok 1615 Harald Morck, Hanns Odell och Jordegoedts wdj Morck 17 lispd salt, wdj Karterud 7 ½ lispd salt, wdj Ambeck 3 b& smør, wdj Thej 1 fxr miell, wdj Strand 18 lispd miell, wdj Elldor 6 lispd miell, wdj Børsemb 7 lispd malt. RA, Danske kanselli, Skapsaker, Skap 9, pakke 351A, litra E, odelsjordebok, Follo fogderi, Vestby sogn, datert 9. februar 1615.
6/5 1615 Fogderegnskap 1614-1615 Thorekill Morch selger 2 stoch i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1615. RA, RK, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1614 – 1/5 1615, datert 6. mai 1615.
16/5 1616 Fogderegnskap 1615-1616 Terckilld Mørck selger 2 [stocker] i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1616. RA, RK, Lensregnskap, Akerhus Len, Fogderegnskap Moss 1/5 1615 - 1/5 1616, datert 16. mai 1613
14/5 1617 Bygningsskatt 1617 Harald Morck i Sonne Sogen betaler 3 & i Bygningsskatt 1617 for fuld gaard. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Follo fogderi, Påske 1617, datert 14. mai 1617.
28/6 1617 Fogderegnskap 1616-1617 Thørckell Morck selger 2 stock i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1617. RA, RK, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1616 – 1/5 1617, datert 28. juni 1617.
1618 Bygningsskatt 1618 Harald Morck i Sonne Sogen betaler 3 & i Bygningsskatt 1618 for fuld gaard. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Follo fogderi, Påske 1618, udatert.
12/5 1618 Fogderegnskap 1617-1618 Harildtt Morck selger 2 stoch i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1618. RA, RK, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1617 – 1/5 1618, datert 12. mai 1618.
12/6 1618 Krigsmunisjonspenger 1617 Harald Morck betaler krigsmunisjonspenger 1617. RA, RK, Lensregnskap, Krigsmunisjonspenger: Follo, 1617, datert 12. Juni 1618.
10/12 1618 Landskatt 1618 Harald Morck i Wesbye sogen er 1618 oppført med 17 lispunnd Saltt i Morck, 7 ½ lispund Saltt i Karterud ibid, 30 & Smør i Ambeck ibid, 6 lispund Miell i Elldor i Aaßogenn, 4 lispund Maltt i Børeßßem ibid og 13 ½ lispd Saltt i Kinnde i Sonne sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.
1619 Bygningsskatt 1619 Harald Morck i Sonne Sogenn betaler 60 ß i Bygningsskatt 1619 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Follo fogderi, Påske 1619, udatert.
23/5 1619 Fogderegnskap 1618-1619 Harilld Mørck selger 2 [stocker] i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1619. RA, RK, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1618 – 1/5 1619, datert 23. mai 1618.
1619 Galeiskatt 1619 Haræald Morch i Sonne Sogen betaler 6 ortt i Galeiskatt 1619 for fuld gaard. RA, RK, Lensregnskap, Galeiskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1619, udatert.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 10 dr aff Harald Morck i Wessbye Sogen aff enn saug. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
1620 Bygningsskatt 1620 Harall Morck i Sonne Sogenn betaler 60 ß i Bygningsskatt 1620 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Follo fogderi, Påske 1620, udatert.
1620 Landskatt 1620 Haralld Mork i Wesbye Sogenn er 1620 oppført med 17 lispund Sallt i Mork, 7 ½ lispund Sallt i Karterudt Jbitem, 30 &r Smøer i Ambek Jbitem, 6 lispund Miell i Eldoer i Aassogenn, 4 lispund Mallt i Bøeresemb Jbitem og 1 pund 2 ½ lispund Sallt i Kinde i Sonnesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1620, udatert.
13/10 1624 Rosstjeneste 1624 Harald Morch i Wesbye Prestegieldtt er 1624 oppført med 17 lispd Salt i Morch, 1 spand Smør i Ambeck, 4 lispd Malt i Børresemb og 22 lispd Salt i Kinnde. RA, Stattholderembetet, Jordebøker, Rosstjeneste 1624-26, Follo, datert 13. oktober 1624.
29/6 1624 Landskatt 1623 Annammitt 2 daller i landskatt 1623 aff Haralld Morck i Weßsbye prestegielld aff hans saug. Samt 1 dr ½ ort for 15 tyllter Boerd. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Annammitt 2 ½ dr i landskatt 1624 aff Harelld Morch i Weßbye Prestegield aff en saug. Samt 1 dr 1 ½ ort 3 ß for derpaa ehr Skorenn 15 tylltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
24/3 1626 Landskatt 1624 Haralld Mork i Weßbye Prestegield er 1624 oppført med 17 lispd sallt i Mork, 1 Spannd smør i Ambek, 4 lispd Mallt i Børesemb og 22 lispd sallt i Kinde. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Annammitt 2 ½ dr i landskatt 1625 aff Harralld Morck i Weßsbye Prestegield aff enn saug. Samt 1 ½ Rdr for derpaa ehr Skorenn 16 tølltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Annammitt 2 ½ dr 1 ortt i landskatt 1626 aff Harralld Morch aff ehn saug i Weßsbye Prestegield hannd Bruger. Samt 1 ½ ortt 9 ß for derpaa ehr Skorenn 5 tøllter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Annammid 2 dr i landskatt 1627 aff Haralld Morch aff ehn Saug i Weßbye Prestegielld. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 tylltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Annammid 2 dr i landskatt 1628 aff Harell Morck aff ehn Saug i Weßßbye Prestegielld hand bruger. Haffuer Jndtett der paa Schoritt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.