Sivert [på] Bråte ( - ca 1644)

Bruker av Bråte

Død omkring 1644.

Barn:

Biografi

Sivert er nevnt som bruker av Østre Bråte i Kroer i Ås fra 1608 til 1644.

Se også Bråte.

Referanser

I Ås bygdebok er han nevnt med følgende:

Ellers må vi vente til begynnelsen av 1600-årene før vi treffer navngitte folk på gården. Syver Bråte, som døde 1644, satt med gården iallfall fra 1608, muligens tidligere også. Utenom de inntekter han fikk av gård og skog, med sag og kvern, hadde han samlet svært mye jordegods som han tok landskyldinntekter av. Han var en av de rikeste jordegodseiere i Follo i sin tid. Han satt i 1636 med ti gårder, som han eide helt eller delvis. Noen få av dem var odelsjord, ellers var det gårdeparter han hadde i pant mot pengelån. Det var, utenom Øst-Bråte selv; Huserud i Enebakk (1 - 5 ½), Riser i Hobøl (12 lispund odel), Hul i Hobøl (14 lispund, av dem 7 lispund odel), Tannum i Vestby (1 - 6 ½), Ålerud (10 lispund), Bjastad i Kråkstad (4 lispund), Skuterud i Frogn (4 lispund odel), Garder i Frogn (3 lispund odel), Solberg S i Frogn (15 lispund). Samtidig hadde Syvers sønner Tore og Halvor også begynt å samle jord. Jordegodset varierte ellers mye - gamle eiendomsparter ble innløst, nye ble pantsatt, arvegods kom til osv. Syver hadde iallfall fire sønner - døtrene kjenner vi ikke: Halvor Bråte, Didrik Haslum i Bærum, Tore Bråte, til Svineskog i Garder, Hans Støttum i Vestby. Hvem Syvers kone var, vet vi ikke, men både Didrik-navnet og eiendommene i Frogn tyder på en forbindelse med den rike Didrik Garder i Frogn, som skal ha vært av hollender-ætt.

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", Bråte Østre Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 518
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Anamit ½ dr aff Siffuord Brotto for Steffnefald. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
10/12 1618 Landskatt 1618 Siffuord Brotte i Aas sogen er 1618 oppført med 1 pund Miell i Brotte, 7 ½ lispund Miell i Daller i Hobill ßogenn, 15 lispund Miell i Hußßerud i Enebach sogen, ½ pund Miell i Elldor i Aaßßogenn, 3 lispd Miell i Sennebrotto i Kruuir sogn og ½ pund Miell i Kolzrud i Røge ßøgenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.
1620 Landskatt 1620 Siffuord Bratto i Aas Sogenn er 1620 oppført med 1 pund Miell i Bratto, 7 ½ lispund Miell i Dallen i Hobbelsogenn, 15 lispund Miell i Hußßerudt i Enebacksogenn, ½ pund Miell i Koldsrudt i Røgesogenn, 3 lispund Miell i Senebrotto Jbitem, 12 lispund Miell i Riiser i Hobbelsogenn og 15 lispund Miell i Moffuer i Kruuirsogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1620, udatert.
2/11 1623 Landskatt 1622 Siffuord Brotte i Aas prestegield er 1622 oppført med 1 pund Miell i Brotte, 15 lispund Miel i Hußerud i Enebacksogen, ½ pund Miell i Kollesrud i Røggesogenn, 15 lispund Miell i Moffuer i Kruuirsogen, 3 lispund Miell i Senebratte ibid og 12 lispund Miell i Riißer i Hobbelßogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
29/6 1624 Landskatt 1623 Siffuer Braattoe i Aaess prestegield er 1623 oppført med 1 pund meell i Braattoe, 15 Lispd meell i Hußerøed, ½ pund meell i Kalldsrud, 15 Lispd meell i Moeffuer, 3 lispd meell i Seenebraatte, 12 lispd meell i Riißer, 14 lispd 3 Remoll meell i Huull og 1 pund meell i Halla. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Siffuer Braattoe i Aaß Prestegield er 1624 oppført med 1 pund i Brattoe, 15 lispd i Hußerøed, ½ pund i Kaldsrud, 15 lispd i Moffuer, 2 ½ lispd i Sennebraatte, 12 lispd i Riißer, 13 ½ lispd 3 R i Huull, 1 pd i Halla og 1 pd i Vester Broer. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Siffwor Braattoe i Aaeßs Prestegield er 1625 oppført med 1 pund meell i Braattoe, 15 lißpund meell i Hußerøed, ½ pund meell i Kolsrud, 15 lißpd meell i Moeffuer, 3 lißpd meell i Settebrotte, 19 lißpd i Riißer, 14 lißpd 3 Re: i Huull, 1 pund meell i Halla og 1 pund meell i Vesterbroer. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Siffuor Brotte i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 1 pund Meell i Braatte, 15 lißpd Meell i Hußerøed, ½ pund meell i Kallsrud, 15 lißpd Meell i Moeffuer, 3 lißpd Meell i Sennebraatte, 12 lißpund Meell i Riißer, 14 lißpd 3 re Mell i Huull, 1 pund meell i Halla og 1 pund Meell i Wester Brouir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Siffuor Braatte i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 1 pund Meell i Braatte, 15 lißpund Meell i Hußerøed, ½ pund Meell i Kalsrud, 15 lißpund Meell i Moeffuer, 3 lißpund Meell i Sennebraatte, 12 lißpund i Riißer, 14 ½ lißpd 1 Rem i Huull, 1 pund Meell i Halla og 1 pund Meell i Westre Broer. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Siffuor Bratter i Aaßß Prestegielld er 1627 oppført med 1 Pund Mell i Braatter, 15 Lißpd Mell i Hußßerud, ½ pund Mell i Kaldsrud, 15 Lißpd Mell i Mauffuer, 3 Lißpd mell i Settebroette, 12 Lißpd i Rißßer, 14 Lißpd 3 Rem i Huell, 1 pund Mell i Halle og 1 pund mell i Westerbroer. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Siffuor Braatte i Aaßß Prestegielld er 1628 oppført med 1 Pund tunge i Braatte, 15 Lispd tunge i Hußßerød, ½ pd tunge i Kaldsrud, 15 Lispd tunge i Mouffer, 3 Lispd tunge i Sette Broette, 12 Lispd tunge Riißßen, 14 Lispd 3 Re: tunge i Huull, 1 pd tunge i Halla og 1 Pund tunge i Wester Broer. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Siffuord Brotte i Aaß Prestegieldt er 1628 oppført med 1 pdt miell i Brotto, 15 Lispd miell i Hußrød, ½ pd miell i Kollßrud, 15 Lisp miell i Mauffr, 3 Lispd miell i Setterbrotte, 12 Lispd miell i Rødser, 14 Lispd i Huoll, 1 pd miell i Halla og 1 pdt miell i West Brotte. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Siuordt Brotto i Aaßß Prestegielld er 1629 oppført med 1 pd miell i Brotto, 15 lispd miell i Hußerud, ½ pd miell i Kolsrud, 15 lispd miell i Mauffuer, 3 lispd miell i Sennebrotte, 15 lispd miell i Rißer, 14 lispd miell i Høulla, 1 pd miell i West Brotte og 1 pd miell i Halla. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Siwor Brotto i Aaß Prestegieldt er 1629 oppført med 1 Pund Meell i Brotto, 15 Lispd Meel i Huußerrud, ½ Pund Meel i Kalsruud, 15 Lispd Meel i Mouger, 3 Lispd Meel i Sennebrotto, 12 Lispd Meel i Riser, 14 Lispd Meel i Hoell, 1 Pund Meel i Halla og 1 Pund Meel i Westre Broto. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (femtepenger) 1629 Siffuerd Brotto i Aas Prestegield er 1629 oppført med 1 pund miell i Brottor, 15 lißpund miell i Hußerud, ½ pund miell i Kolsrud, 15 lißpund miell i Moffuer, 3 lißpund miell i Sennebrotto, 12 lißpund miell i Ryßer, 14 lißpund miell i Hoell, 1 pund Miell i Halla og 1 pund miell i Westerbrotto. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (femtepenger), Follo fogderi, 1629, udatert.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Siffuordt Bratto i Aaßs Prestegielld er 1630 oppført med 1 pund mel i Brattoe, 1 pund 5 ½ lispd mel i Huserud, ½ pund mel i Kalsrud, 15 lispund mel i Moffuer, 3 lispd mel i Sennebrottoe, 12 lispd mel i Riiser, 14 lispd mel i Hoell, 1 pund mel i Halla og 1 pund mel i Wester Brotto. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Siffuert Brotte i Aaß Prestegielld er 1631 oppført med 1 Pund mel i forne Brotte, 1 Pund 5 ½ Lispd mel i Huserud, ½ Pund mel i Kalsrud, 15 Lispd mel i Moffuer, 3 Lispund mel i Sennebrotte, 12 lispd mel i Risser, 14 lispund mel i Hoell, 1 Pund mel i Halla og 1 Pund mel i Wester Brotte. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Siffuor Brottoe i Aaßs Prestegielldtt er 1632 oppført med 1 Pund Meell i bette Brottoe, 12 Lispund Meell i Rißen, 1 pund 5 ½ Lispund Meell i Hußerud og 14 Lispund Meell i Hoell. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
1633 Landskatt martini 1633 Siffuord Braattoe i Aaßs Preste Gieldtt er 1633 oppført med 1 pund Meell i bete Braattoe, 12 Lispd Meell i Rißer, 1 pund 5 ½ Lispd Meell i Huußerud, 14 Lispund Meell i Hoell, ½ pund Meell i Seenebraattoe, 17 ½ Lispd Meell i Tanimb, 6 Lispd Meell i Biastad, 3 Lispd Salt i Garder, 12 Lispd Salt i Soelbergh, 4 Lispd Meell i Skudderud og ½ pund Meell i Wllerud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Siffuord Braattoe i Aaßs Preste Gieldtt er 1634 oppført med 1 pund mell i bette Braattoe, 12 Lißpd mell i Rißer, 1 pd 5 ½ Lißpd i Hußerud, 14 Lißpd i Hoell, ½ pund mell i Seenebrattoe, 27 ½ Lispd mell i Tanimb, 4 Lißpd mell i Baastad, 6 Lißpd Salt i Garder, 12 Lißpd Salt i Soelberg, 4 Lißpd mell i Skudderud og ½ pund mell i Wllerud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Siffuert Brate i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 schpd Miell i Brate, 14 Linsp Miell i Huell, 12 Linsp Miell i Riiser, 1 phd 5 ½ Linsp Miell i Huserøed, 1 phd 8 linsp Miell i Tømmb, ½ phd Miell i Ollerøed, 4 linsp Miell i Biastaed, 6 linsp Saltt i Gaarder, 15 linsp Saltt i Solbrieg og 4 linsp Mell i Schuderød. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Seffword Brotte i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 schphd Miell i Brotte, 14 Linsp Miell i Huell, 12 Linsp Miell i Riiser, schp 5 ½ Linsp Miell i Huserud, 1 phd 8 Linsp Miell i Tanumb, ½ phd Miell i Øllerud, 4 Linsp Miell i Biastaed, 4 Linsp Miell i Schuderud, 6 Linsp Saltt i Gaarder og 15 linsp Saltt i Solbierg. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Siffuert Brotte i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 1 schp miel i Brotte, 14 lispd miel i Hiull, 12 lispd miel i Rißer, 1 Pund 5 ½ lispd miel i Huserud, 1 P: 6 ½ lispd miel i Tanumb, ½ Pund miel i Ollerud, 4 lispd miel i Biastad, 4 lispd miel i Schuderud, 6 lispd Salt i Garder og 15 lispd Salt i Solberg. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Siffuert Brotte i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 6 ½ Schpd 7 lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Siffuert Brotte i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 6 ½ pd 6 lispd Miell og 1 pd 1 lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Siffuert Brotte i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 5 ½ pd 6 lispd miel og 1 pd 1 lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.