Christen Jonsøn ( - )

Bruker av Østby

Biografi

Christen er nevnt som bruker av Østby i Ås fra 1632 til 1648.

Se også Østby.

Referanser

I Ås bygdebok er han omtalt med følgende:.

Sønnen Kristen Jonsen tok over gården i 1633 og satt med den til 1648. Kristen var gift med Jøran, datter av Hans Moer i Ås. Deres datter Johanne var g. med Maurits Norderås. I 1643 gjorde Kristen slutt på en strid med folket på Teig i Enebakk, da han solgte arvegodset i Teig til Gunnar Åsmundsen. Skjøtet havnet på Brakar i Søndre Land, hvor det ble funnet av en slektshistoriker i 1951. Striden hadde stått om hvem som hadde bygselretten til Teig - Kristen eller Gunnar. Den som eide mest i en gård hadde rett til å bygsle den bort, og fikk førstetake og tredjetake, mens den årlige landskylda jo ble fordelt på eierne etter deres part. Nå viste det seg at Jon Østby hadde eid 1 remål - 1/4 lispund - mer enn Teig-folket selv, altså hadde han retten. Men for å unngå all videre splid solgte nå Kristen jorda i Teig for 90 gode riksdaler. Kristen må være død i 1648 eller 1649, for i 1649 var Jøran gift igjen, med Nils Olsen. Nils var sønn av Ole Nilsen Narvestad i Hobøl. De fikk datteren Gullaug, gift med Syver Halvorsen Rød i Kroer. I 1661 forsvant Nils. Dette hadde seg slik. En lørdag var Nil og Amund Rustad Ø. dratt til Drøbak med en okse de ville selge til hollenderne, som lå der med sine skuter. Det tok sin tid med handelen, og de to havnet på Åge Drøbaksvertshus. De drakk - og hørte ikke på tjenestejenta som ba dem reise hjem og heller forberede seg på å gå til kirke dagen etter. De kom isteden i munnhuggeri med Jon gårdsgutt, bord ble veltet, lyset slukket, - og best det var, lå Jon på gulvet, blodig og drept. De to ble straks edru og red tilbake til Ås. Nils forsvant straks. Amund ble arrestert og ført fram på tinget. Begge ble dømt til døden for drapet, og i manntallet for 1664 står bæde Jøran Østby og Helle Rustad oppført som enker. Men dette var ikke så. Amund levde, og ble til sist frifunnet for drapet, og kom tilbake til Rustad - for all skyld ble veltet over på Nils, som ingen kunne finne. Den 29. april 1662 møtte skriver og to menn opp på Østby og skulle registrere boet, for halvparten var forbrutt til Kongen. Men kreditorene møtte også, de hadde 73 daler å kreve, og de 119 daler som Johanne Norderås hadde arvet, stod fremdeles i boet og kunne ikke røres. Da alt var trukket fra, ble det ingenting igjen til Kongen.
Hvor lenge Jøran nå satt med gården, er uvisst.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Østby Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 87
1/5 1633 Fogderegnskap Verne kloster 1632-1633 Annammet 30 dr aff Christenn Joenßßen aff Øßbye i Aaß Sogenn aff 1 ½ schipund Kornn i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1632 - 1/5 1633, datert 1. mai 1633.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Chrestenn Wßbye i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 18 Linsp Miell i Tieg, 16 ½ linsp Saltt i Kindslie og 1 fxr Saltt i Giegstad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Chrestenn Oußbye i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 18 Linsp Mell i Thieg, 16 ½ Linsp Saltt i Kindslig og 1 fxr Saltt i Giegstaed. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
2/5 1636 Fogderegnskap Verne kloster 1635-1636 Annammid 1 dr aff Christen Oußbye i Aaßogen i Holding aff 1 schipund Korn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1635 - 1/5 1636, datert 2. mai 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Chrestenn Wßbye i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 18 lispd miel i Tieg, 16 ½ lispd Salt i Kindslj og 1 fx Salt i Giechstaed. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Chrestenn Wsbye i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 1 ½ Schpd 9 ½ lispd i miel og Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Chrestenn Wßbye i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 18 lispd miel og 1 pd 1 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Chrestenn Wßbye i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 18 lispd miel og 1 pd 1 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.
4/5 1639 Fogderegnskap Verne kloster 1638-1639 Annammid 1 dr aff Christen Oußbye i Aaß Sogenn i Holding aff 1 schipund Korn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1638 - 1/5 1639, datert 4. mai 1639.