Dirik [på] Garder ( - ca 1631)

Bruker av Garder

Død omkring 1631.

Gift med Dorte [på] Garder ( - )

Barn:

Biografi

Dirik er nevnt som bruker av Garder i Frogn fra 1609 til 1631. Dirik er nevnt som bruker av Glenne i Frogn fra 1609 til 1623 og 1626 til 1630. Han brukte gården til avl.

Se også Garder og Glenne.

Referanser

I Frogn bygdebok er han nevnt med følgende (Garder og Glenne):

Garder ble før 1609 overtatt av Didrik, som muligens var i slekt med den rike bonden Bjørgulf Oppegård og med Sivert Bråte i Kroer. Den siste var trolig hans sønn. Men Didrik var rik selv også. Foruten 15 lispund i sin egen gård eide han like mye i Sør-Solberg, 1 skippund mel i Skuterud, 1 skippund mel i Bjastad i Kråkstad. 1613-25 var han også eier av 1 skippund 4 lispund salt i Hasle. I 1613 fikk han en bot på 2 daler fordi han hadde gitt Lars Simensen et hogg i hånden. Men han var ikke bare en temperamentsfull kar; han må også ha vært en drivende bonde. Helt fra 1609 bygslet han hele Glenne, og drev den samen med sin egen gård til sin død. Og på saga skar han jevnlig 25-30 tylfter bord i året. Tømmer slapp han å kjøpe, for hans egen skog lå "saa beleilig at hand deraff kand bekomme Saug Tømber". 1629 må ha vært uvanlig nedbørsrikt, for i likhet med flere steder sør i bygda ble også Garders sag tatt av flommen dette året. Didrik hadde en datter Karen som ble gift med Henrik Tannum i Vestby. Da Didrik døde i 1631, ble enken Dorthe Garder sittende med gården, og de brukere som nevnes de første årene etterpå, var nok nærmest for forpaktere å regne.

Da (1609) hadde Didrik Garder Glenne i bygsel. Han brukte gården "til avl under Garder" inntil 1623. Dette året (1623) betalte Trond Olsen 15 rd i førstetake for Glenne. Men denne bygslingen må han ha oppgitt fort, for allerede tre år etter er det igjen Didrik Garder som betaler bygselsavgiften, og han hadde nå Glenne som et underbruk til 1631.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Garder Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 453
1611 Landskatt 1611 Dirick Garder i Aas sogen er 1611 oppført med 15 lispd Saltt i Garder, 15 lispd Saltt i Sollberg i Aaßogenn, 1 pd Miell i Skuderud ibidem og 1 pd Miell i Biastad i Krogstadsogn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit 2 dr aff Dyrick Garder for hannd Hug Lauge Simenßenn i hanns haandt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Annammid 3 & aff Dirick Glende i Fronne Sogen i Holldinngh aff 15 Lispund. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
15/4 1613 Landskatt 1612 Dirick Garder i Aas sogen er 1612 oppført med 15 Lispd Saltt i Garder, 15 lispd Saltt i Solberig i Aaßßogenn, 1 pd Miell i Skuderud Jbidem og 1 pund Miell i Biastad i Krogstad S:. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Dyrick Garder i Aas sogen er 1613 oppført med 15 lispund Saltt i Garder, 15 Lispund Saltt i Solberig i Aaßßogenn, 1 pundt Miell i Skuderudtt Jbid, 1 pund 4 Lispund Saltt i Hasle paa Neßßoden og 1 pund Miell i Biastadt i Krogstad sogn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
25/2 1615 Landskatt 1614 Dirick Gaarder i Aas sogen er 1614 oppført med 15 Lispund Saltt i Gaarder, 15 Lispund Saltt i Solberig i Aaßßogenn, 1 pund Miell i Skuderud Jbidem, 1 pund Miell i Biastad i Krogstadsogenn og 1 pund 4 Lispd saltt i Hasle paa Neßodenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
10/12 1618 Landskatt 1618 Dirick Garder i Aas sogen er 1618 oppført med 15 Lispund Saltt i Garder, 15 Lispund Saltt i Sollberg i Aaßßogennn, 1 punnd Miell i Skuderud ibid, 1 pund Miell i Biastad i Krogstadsogen og 1 pund Saltt i Hasle paa Neßßoddenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.
22/6 1619 Fogderegnskap Follo 1618-19 Annammid 3 & aff Dirick Glende i Fronne Sogenn i Holldinngh aff 15 lispund. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 22. juni 1619.
1620 Landskatt 1620 Dirick Gaarder i Aas sogen er 1620 oppført med 15 lispund Saltt i Gaarder, 15 lispund Saltt i Solberig i Aassogenn, 1 pund Miell i Skuderudt Jbitem, 1 pund Miell i Biastadt i Krogstadt sogenn og 1 pund Saltt i Hasle paa Nesoddenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1620, udatert.
2/5 1622 Fogderegnskap Follo 1621-1622 Annammid 3 ort aff Dirick Glennde i Fronne Sogenn i Holldinng aff 15 lispund. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 2. mai 1622.
2/11 1623 Landskatt 1622 Dirick Gaarder i Aas sogen er 1622 oppført med 15 lispund Sallt i Gaarder, 15 lispund Sallt i Solberig i Aas ßogenn, 1 pund Miell i Skuderud ibid, 1 pund Miell i Biastadt i Krogstadt Sogn og 1 pund Sallt i Hasle paa Nesoddenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
29/6 1624 Landskatt 1623 Dirick Gaarder i Aaess prestegield er 1623 oppført med 15 lißpd sallt i Gaarder, 15 lißpd sallt i Soelberg, ½ pund meell i Skuderud, 1 pund meell i Gierstad og 1 pund Sallt i Haßle. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Anamit 15 Rix daller aff Trund Oellßen aff en gaard nemblich Glende i Froen Annex Som Dirick Garder vdj dj førrige Aaringer haffuer brugtt thill Affuell Vnder Garder aff 15 Lißpund Sallt croenegoeds i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Dirick Garder i Aaß Prestegield er 1624 oppført med 15 lißpund sallt i Garder, 15 lispd sallt i Soelberg, 1 pund [thunge] i Skuderud, 1 pd mell i Giøstad og 1 pd [thunge] i Haßle. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Dirich Gaarder i Aaeßs Prestegield er 1625 oppført med 15 lißpund sallt i Gaarder, 15 lißpd sallt i Soelberg, 1 pund meell i Schuderud, 1 pund meell i Biastad og 1 pund meell i Haßle. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Dirich Gaarder i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 15 lißpd sallt i Gaarder, 15 lißpd Sallt i Soelberg, 1 pund meell i Schuderud og 1 pund Meell i Biastad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Dirich Gaarder i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 15 lißpund salltt i Gaarder, 15 lißpund salltt i Soelberg, 1 pund Meell i Schuderøed og 1 pund Meell i Biastad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 3 ortt aff Dirich Glennde i Aaß Sogenn i holldinng aff 15 lißpund salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Dirick Gaarder i Aaßß Prestegielld er 1627 oppført med 15 Lißpd Saltt i Gaarder, 15 Lißpd Saltt i Solberigh, 1 Pund Mell i Skuderød og 1 Pund Mell i Biasrad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Dirick Gaarder i Aaßß Prestegielld er 1628 oppført med 15 Lißpd Saltt i Gaarder, 15 Lißpd Saltt i Solberigh, 1 Pund tunge i Skuderud og 1 Pund tunge i Biastad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Dirich Garder i Aaß Prestegieldt er 1628 oppført med 1 pund miell i Schederød, 1 pund Miell i Biastad, 15 Lißpd Salt i Garder og 15 Lispd Saltt i Solberigh. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Dirick Garder i Aaßß Prestegielld er 1629 oppført med 1 pd miell i Schuderud, 1 pd miell i Biastad, 15 lispd Salt i Garder og 15 lispd Salt i Solberg. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Dirich Gaarder i Aaß Prestegieldt er 1629 oppført med 15 Lispd Salt i Gaarder, 1 Pund Mell i Schudderrud, 1 Pd Meel i Biaestad og 15 Lispd Salt i Soelberig. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (femtepenger) 1629 Dirick Gaarder i Aas Prestegield er 1629 oppført med 15 Lißpund salt i Gaarder, 15 Lißpund salt i Soelberrigh, 1 pund miell i Skuderud og 1 pund miell i Biastad. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (femtepenger), Follo fogderi, 1629, udatert.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Annammid 3 ortt aff Dirich Glennde i Aaß Sougenn i Holding aff 15 Lispund Cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Dirich Gaarder i Aaßs Prestegielld er 1630 oppført med 15 lispund salt i Gaarder, 15 lispund salt i Soelberg, 1 pund mel i Schuderud og 1 pund mel i Biastad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.