Helge Olsøn ( - )

Bruker av Belsjø

Biografi

Helge er nevnt som bruker av Belsjø i Frogn fra 1613 til 1647.

Se også Belsjø.

Referanser

I Frogn bygdebok er han nevnt med følgende:

I 1613 overga han (Oluf) gården til Helge, som temmelig sikkert var hans sønn. De var begge flinke til å utnytte skogen, og solgte atskillig skogsvirke til de hollandske skipperne ved Husvik. I årene 1616-17 leverte Helge 55 tylfter bjelker, mest furu, 8-12 alen lange, foruten ved og annet virke. Et par år tidligere hadde han måttet bøte ikke mindre enn 30 rd for ulovlig salg av otte eikebjelker til en hollender ved Sand. Særlig for de bøndene som hadde gårdene sine langs hovedveiene, var plikten til å skysse embetsmenn og andre offentlige tjenestemenn en tung byrde, og ofte protesterte de. 1630 måtte Helge Belsjø og Gunder Kringerud betale 2 mark sølv fordi de i "ulydighet" hadde nektet riksråd Frans Rantzaus tjener skyss. I Helges tid var nok Belsjø godt drevet, men mot slutten maktet han ikke å holde den i hevd. 1645 brukte han bare halvparten, resten lå øde. To år etter overtok Botolf Lauritzen f. ca 1615 som bruker.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Søndre Belsjø Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 634
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Anamit 30 dr aff Hellj Belzrudt for Otte Egibielckir hanndt solde enn Hollennder wid Sannd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit 2 dr aff Gunder Krenngerud och Helie Belßrud i Aaß Sougenn for dj befantes Wlydig med schydsferd imod Welb Frandz Randzows thiener. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.