Jon [på] Østby ( - )

Bruker av Østby

Biografi

Jon er nevnt som bruker av Østby i Ås fra 1606 til 1632.

Se også Østby.

Referanser

I Ås bygdebok er han omtalt med følgende:.

Jon Østby satt med gården iallfall fra 1608 til 1632. Han hadde iallfall tre barn: Kristen Østby, Halvor Bølstad Søndre, Ellen gift med Knut Syversen Syverud. Jon eide mye jord i andre gårder, enda han bygslet sin egen. I Vestby hadde han 5 lispund salt i Gjekstad og 5 lispund salt i Kjensli, i Enebakk 10 ½ lispund i Veng og 17 ¾ lispund i Søndre Teig.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Østby Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 87
1/5 1610 Lensregnskap 1609-10 Annammid 1 dr i Hollinng aff 1 pund Kornn Cronnegotz i Ousbye wdj Aassogenn. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1609 - 1/5 1610, udatert.
1/5 1613 Lensregnskap Verne kloster 1612-13 Annammid 1 dr till Hollinng aff 1 punnd Kornn Cronnegotz i Ousbye wdj Aassogen. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, Lensregnskap 1/5 1612 - 1/5 1613, udatert.
20/5 1616 Lensregnskap Verne kloster 1615-16 Annammid 1 ½ dr aff Jonn Oßby i Holdinge aff forne Oßby i Aas Sogenn som schyllder Aarligen 1 schippd Kornn Cronnegodz och følgr Aaß Kircke ½ schipd Kornn. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1615 - 1/5 1616, datert 20. mai 1616.
10/5 1619 Lensregnskap Verne kloster 1618-19 Annammid 1 dr aff Jonn Oßby i Holldinng aff forne Oßby vdi Aas Sogen Som schyllder Aarligen 1 schipp Korn Cronegodz och till Kircken i forne Sogen ½ schipp schylld. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 10. mai 1619.
1/5 1622 Lensregnskap Verne kloster 1621-22 Annammid 1 dr aff Joen Vßbye aff 1 schipp Kornn i forne Gaard vdj Aas sognn vdj Holldinng vdj tredie aars tagemaall. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 1. mai 1622.
1/5 1625 Lensregnskap Verne kloster 1624-25 Annammid 1 dr aff Joenn Aaßby vdj Aaß sougin aff 1 pund Korinn till holding. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 1. mai 1625.
29/6 1624 Landskatt 1623 Joen Vßsbye i Aaess prestegield er 1623 oppført med 18 Lispd meell i They, 10 ½ lispd meell i Wang og 1 fring sallt i Gieckstad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Joenn Wßbye i Aaß Prestegield er 1624 oppført med 18 lispd i They, 10 ½ lispd i Wenng, 1 fering sallt i Giechstad og 1 fering i Kienndslj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Joenn Wßbye i Aaeßs Prestegield er 1625 oppført med 18 lißpd meell i Tey, 10 ½ lißpund meell i Wennger, 1 fng Sallt i Gieckstad og 1 fng Sallt i Kinndtzlij. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Joenn Vßbye i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 18 lißpd meell i Thej, 10 ½ lißpd Meell i Wang, 1 fng sallt i Giechstad og 1 fng Sallt i Kinndslj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Joenn Wßbye i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 18 lißpund Meell i Tey, 10 ½ lißpund Meell i Wenger, 3 lißpund salltt i Brechenn, 1 fng salltt i Giekstad og 14 lißpund salltt i Kinndtzlj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Joen Wßßbye i Aaßß Prestegielld er 1627 oppført med 18 Lißpd Mell i Thei, 11 ½ Lißpd Mell i Wenger, 1 feringh Saltt i Gieckestad og 14 lißpd Saltt i Kindzlj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Joenn Wußßbye i Aaßß Prestegielld er 1628 oppført med 18 Lispd tunge i Theigh, 11 ½ Lispd tunge i Weger, 1 fering Salt i Gieckestad og 14 Lispd Salt i Kiendtzlj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Jonn Wßbye i Aaß Prestegieldt er 1628 oppført med 18 Lispd miell i Thei, 11 ½ Lispd miell i Wanngre, 1 fx Salt i Gieckstad og 14 lispd Salltt i Kindtzlidt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Jonn Wsbye i Aaßß Prestegielld er 1629 oppført med 18 lißpd miell i Thie, 11 ½ lißpd miell i Wannger, 1 fxr Salt i Gickestad og 14 lispd Salt i Kinndzlie. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Joenn Ousbye i Aaß Prestegieldt er 1629 oppført med 1 Pund 3 Lispd Meel i Theigh, 10 ½ Lispd Meel i Wænng, 1 fiering Salt i Giegstad og 14 Lispd Salt i Kienndslid. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (femtepenger) 1629 Joenn Wßbye i Aas Prestegield er 1629 oppført med 18 Lißpund miell i Thej, 10 ½ Lißpund miell i Wennger, 1 fxr salt i Gieckstad og 14 Lißpund salt i Kinndislj. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (femtepenger), Follo fogderi, 1629, udatert.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Joenn Wsbye i Aaßs Prestegielld er 1630 oppført med 1 pd 3 lispd mel i Thej, 10 ½ lispd mel i Wennger, 1 fxr salt i Gieckstad og 14 lispund saldt i Kindtzlj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
1/5 1631 Fogderegnskap Verne kloster 1630-1631 Annammid 1 dr aff Joen Oußby i Aaß sogenn i Holding aff 1 schippd Korn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1630 - 1/5 1631, datert 1. mai 1631.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Joenn Oußby i Aaßs Prestegielldtt er 1632 oppført med 1 Pund 3 Lispund meell i Theig, 1 fx Salt i Gichstad og 16 ½ Lispund Salt i Kindzslj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Jonn Wsbye i Aaß Prestegielld er 1631 oppført med 1 Pund 3 Lispd mel i Theigh, 1 fx Salt i Giegstad og 16 ½ Lispund salt i Kindslj. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
1633 Landskatt martini 1633 Joenn Oußbye i Aaßs Preste Gieldtt er 1633 oppført med 18 Lispd Meell i Theig, 1 fx Salt i Giechstad og 16 ½ Lispd Salt i Kindzslid. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Joen Oußbye i Aaßs Preste Gieldtt er 1634 oppført med 18 Lißpd mell i Theig, 1 fx Saltt i Giechstad og 16 ½ Lißpd Salt i Kindsliid. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.