Lars [på] Langeli ( - )

Bruker av Langeli

Biografi

Lars er nevnt som bruker av Langeli i Kråkstad fra 1629 til 1630.

Se også Langeli.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Langeli Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 128
1629 Fogderegnskap Follo 1628-1629 Anamit 1 dr aff Lauridtz Lanngelie i Krogstad Sogenn for schydzferdt hand iche wile giøre denn Sorennschriffuer Raßmuß Michellßenn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1628 - 1/5 1629, udatert.