Søren Pedersøn ( - før 1683)

Borger på Moss

Død før 1683. Skiftet avsluttet 18. januar 1683.

Gift med Karen Rasmusdatter ( - ).

Biografi

Søren er nevnt som borger på Moss fra 1647 til 1671.

Referanser

Hendelser

9/11 1647 Odelsskatt 1647 Søffren Pedersen er 1647 oppført med 15 lispund Tunge i Jrestad i Schiebued sogen. RA, RK, Lensregnskap, Odelsskatt: Verne Kloster, 1647, datert 9. november 1647.
2/6 1658 Jordebok 1651 Han leide en tomt på Moss 1651 og en hage samme sted ved siden av Peder glassmester en gang mellom 1651 og 1658. Jordebok over Hannibal Sehesteds gods i Verne Klosters len 1651 (kopi 2/6 1658) (D IX 31).
1/7 1656 Odelsskatt 1656 Søffren Pederßen er 1656 oppført med 1 skipd 1 fjerding Mel i Garsegh i Edtzberig sogen, 1 skipd Mel i Schorneß i Valle sogen, 1 skipd Mel i Thorsneß ibid, 2 skipd Mel i Froeland i Suindall, 2 skipd Mel i Hußebye i Rade sogen, ½ skipd Korn i Haslestad i Vartig, 1 ½ skipd Mel i Østorp i Raackestad sogen, 1 Hud i Østorp ødegaard ibid og 4 Huder i Freßer i Rygge sogen. RA, RK, Lensregnskap, Odelsskatt: Verne Kloster, 1656, datert 1. juli 1656.
./5 1660 Kontribusjonsskatt Jonsok og Mikkelsmesse 1660 Søffren Pederßen betaler kontribusjonsskatt som borger til Christiania eller Fredrikstad, men er bosatt i Moss i 1660. RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Kontribusjon, Sehestedgodset i Verne Kloster, Jonsok og Mikkelsmesse 1660, datert mai 1660.
1661 Landkommisjonen 1661 Var som en av 6 av de fornemste borgere takserings- og vurderingsmann på Moss 1661, med bevart segl. Var borger til Fredrikstad, eide den gården på Moss som han bodde i, med tilliggende sjøboder og andre underliggende plasser, taksert til 300 rd; handlet med krambodgods og andre kjøpmannsvarer. Matrikkel (jordebok) over gårder og grunner på Moss 1661 (RK, Ra. Landkommisjonen 1661 nr 3, 12).
1661 Leilendingsskatt 1661 Er 1661 nevnt som borger til Christiania alternativt Fredrikstad og bosatt på Moss. RA, Stiftamtstueregnskaper, Leilendingskatt: Marselisgods, Verne Kloster, 1661.
1664 Sogneprestens manntall 1664 Søffren Pedersøn er nevnt i sogneprestens manntall 1664 som bosatt i Moss med sønnen Peder Søffrensøn og tjenestedrengen Olluff Hanßøn. RA, Sogneprestens manntall, Nedre Borgesyssel Prosti, Rygge, 1664.
15/3 1669 Smørskatt 1669 Søffrenn Pedersen betaler 11 rd i Smørskatt 1669 som rikeste person på Moss. RA, RK, Byregnskap, Fredrikstad 26: Ligning for Smørskatten 15/3 1669.
10/12 1669 Smørskatt 1670 Søffren Pedersen betaler 9 rd 2 ort i Smørskatt 1670 som rikeste person på Moss. RA, RK, Byregnskap, Fredrikstad 26: Ligning for Smørskatten 1670 (10/12 1669).
22/8 1670 Prinsessestyr 1670 Søffren Pedersen betaler 5 rd i Prinsessestyr 1670 som rikeste person på Moss. RA, RK, Byregnskap, Fredrikstad 26: Ligning for Prinsessestyr 22/8 1670.
12/4 1670 Byskatt 1670 Søffren Pedersen betaler 6 rd i ordinær skatt og 6 rd i byskatt 1670 som rikeste person på Moss. RA, RK, Byregnskap, Fredrikstad 26: Ligning for Ordinær kgl skatt og byskatt 12/4 1670.
24/5 1671 Byskatt 1671 Søffren Pederßen betaler 4 rd i ordinær skatt og 4 rd i byskatt 1671 som rikeste person på Moss. RA, RK, Byregnskap, Fredrikstad 26: Ligning for Ordinær kgl skatt og byskatt 24/5 1671.
18/1 1683 Skifteprotokoll Fredrikstad 1683 Søffren Pedersøn borger Vdj Fredrichstad. Arvinger var enken Karen Rasmusdaater og tuende sønner. Nettoformue i skifte var på vel 696 rd. SAO, Fredrikstad, Skifteprotokoll 1 (1676-1686), side 118b.