Tore [på] Kvillese ( - )

Bruker av Kvillese

Biografi

Tore er nevnt som bruker av Kvillese i Kråkstad fra 1626 til 1630.

Se også Kvillese.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Kvillese Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 88
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit 1 dr aff Thoerre Quillesøe och Rollff Holltt i Krogstad Prestegield for dj iche møtte der dj Ware aff Lennsmanndenn steffnedtt for schydtzferd med Hans Knudßenn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit 4 ½ dr aff Olluff Berger, Alff Møcklerøed och Thoere Quillesiøe i Kroegstad Sougenn for dj Sambbligne haffuer thaget noget høy fraa Laeden Ouden bøell Vnnde hans Minnde eller sambtøcke gifuet enn huer. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.